Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

ALFABETISCHE LIJST

LITERATUUR OP ALFABET

Remieg Aerts, Thorbecke wil het; Biografie van een staatsman
Prometheus, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 351 4479 8

Remieg Aerts e.a. (red.), In dit huis; twee eeuwen tweede kamer
Uitgeverij Boom,  www.uitgeverijboom.nl, 2015, ISBN 978 90 895 3199 5

Remieg Aerts, Denkend aan Nederland; Over geschiedenis, nationaliteit en politiek
Prometheus, Amsterdam, 2022, ISBN 978 90 446 4111 0

P.W.C. Akkermans e.a., de Grondwet
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 2e druk 1992, ISBN 90 271 3015 9

P.W.C. Akkermans, De kwetsbare Grondwet
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus universiteit Rotterdam
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, ISBN 90 271 23365

P.W.C. Akkermans e.a., Grondrechten - Grondrechten en grondrechtbescherming in Nederland
Kluwer, Deventer, 2005, 4e druk, ISBN 90 130 2231 6

André Alen (red.), e.a., De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
Boom Juridische uitgevers, 1e dr. 2016, ISBN 978 94 6290 181 0

Dick Allewijn e.a.(red.), Vertrouwen in de rechtsstaat; Bloemlezing uit het werk van Alex Brenninkmeijer
Wolters Kluwer, Deventer, 2023, ISBN 978 9013 174 43 4

F. Amtenbrink e.a., Europees recht
Boom, Den Haag, 2010, ISBN 90 897 4297 1

Lodewijk Asscher, Communicatie Grondrechten
Otto Cramwinckel, Amsterdam, 2002, ISBN 90 757 2745 3

R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlijnen van Europees recht
Kluwer, Deventer, 2012, 13e druk, ISBN 978 90 13 07657 8

T. Barkhuysen e.a., De Nederlandse Grondwet geëvalueerd: anker of verdwijnpunt?
Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2009, ISBN 978 90 130 6944 0

T. Barkhuysen e.a., Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen
Kluwer, Deventer, 2014, ISBN 978 90 13 12123 0

T. Barkhuysen en M.L. van Emmerik, Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht
De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest

Wolters Kluwer, Deventer, 2017, ISBN 978 90 13 14056 9

A. Bastmeijer, Aantasting van grondrechten in Nederland
Amsterdam, 2009 (masterscriptie, niet in de handel) te downloaden via site www.burojansen.nl

H. Battjes, B.P. Vermeulen (red.), Constitutionele klassiekers
Ars Aequi Libri, Nijmegen 207, ISBN 978 90 6916 661 2

Fleur de Beaufort, e.a., Tussen geschiktheid en grondrecht - De ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795
Amsterdam University Press B.V., Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 6298 610 7

Henriette L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp - Grondlegger van het Koninkrijk
AD. Donker, Rotterdam, 1979, 4e herz. dr., ISBN 90 6100 160 9

Tinneke Beeckman, Machiavelli's lef
Boom, Amsterdam, 2020, ISBN 978 90 2441 970 8

A.D. Belinfante, J.L. de Reede (bewerkt door L. Dragstra e.a.), Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht
Wolters Kluwer, Deventer, 2023, 20e druk, ISBN 978 90 1316 707 8

Erica Benner, Als een vos; Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid (vert. Arian Verhuij)
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 2530 814 8

J.TH.J. van den Berg en J.J. Vis, De eerste honderdvijftig jaar - Parlementaire geschiedenis van Nederland 1796-1946
Bert Bakker, Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 351 2847 7

George van den Bergh, Wat te doen met Anti democratische partijen?
De oratie van George van den Bergh uit 1936; mmv. Bastiaan Rijpkema e.a.
Elsevier boeken, Amsterdam, 2014 ISBN 978 90 3525 200 4

L.F.M. Besselink, e.a., Grondwet voor Europa - Wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen
SDU, Den Haag, 2005/2006, ISBN 90 540 9481 8

L.F.M. Besselink, e.a., Het Staatsrecht van 7 Europese landen
Wolters Kluwer, Deventer, 2018 (9e druk), ISBN 978 90 13 13370 7

C. de Boer (red.) e.a., Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2007, ISBN 90 691 6661 2

W.A. Bonger, Problemen der demokratie
P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia, 1934 (1e dr.)

Geerten Boogaard, Het wetgevingsbevel; Over constitutionele verhoudingen en manieren om een wetgever tot regelgeving aan te zetten
Wolf Legal Publishers (WLP), www.wolfpublishers.com, Oisterwijk, 2013, proefschrift promotie 15 mei 2013,
ISBN 978 90 5850 999 4

J.C. Boogman, Rondom 1848 - De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858
Unieboek, Bussum, 1978, ISBN 90 228 3829 3

A.M. Bos, De voorgeschiedenis van de grondrechten
Kluwer, Deventer, 1976, ISBN 90 268 0896 8

Herman Bosscha, Geschiedenis der Staats-omwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar 1813
P. den Hangst en Zoon, Amsterdam, 1840, 4 dln.

P.J. Boukema, Het geweten als staatsrechtelijk probleem
Samsom, Alphen aan den Rijn, 1972, ISBN 90 14 02066 x

Paul Bovend'Eert, De Koning en de monarchie – Toekomstbestendig?
Wolters Kluwer, Deventer, 2020, ISBN 978 901 316 024 6

P.P.T. Bovend'Eert, Constitutioneel recht
Wolters Kluwer, Deventer, 2015, 7e druk, ISBN 978 90 13 12420 0

P.P.T. Bovend'Eert e.a., Grondwet en Statuut
serie Tekst & Commentaar
Wolters Kluwer, Deventer, 2023, 6e druk, ISBN 978 90 13 17026 9

P.P.T. Bovend'Eert en H.R.B.M. Kummeling , Het Nederlands Parlement
Wolters Kluwer, Deventer, 2024, (13e dr.), ISBN 978 90 13 16 491 6

Bert van den Braak, De Eerste Kamer 1815-1995
Geschiedenis en betekenis
SDU Uitgevers, Den Haag 1998, ISBN 90 12 08689 2

Bert van den Braak, De Eerste Kamer 1996-2021
Tussen nuttig en overbodig
Boom, Amsterdam2023, ISBN 978 90 24 44467 0

B.H. van den Braak en J.TH.J. van den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis - Parlementaire geschiedenis van Nederland deel II 1946-2016
Bert Bakker, Amsterdam, 2017, ISBN 978 90 351 4182 7

Hansko Broeksteeg, Ronald Tinnevelt (red.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht
Kluwer, Deventer, 2015, ISBN 978 90 1313 154 3

Daan Bronkhorst (samenstelling), Encyclopedie van de menselijkheid
Amnesty International, Breda, 2007, ISBN 90 445 1019 5

J.T. Buijs, De Grondwet, toelichting en kritiek
P. Gouda Quint, Arnhem, 1883, 3 delen

M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat
Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht
Wolters Kluwer, Amsterdam, 2017, 8e druk, ISBN 978 90 13 11344 0

Burkens-bundel, J.B.J.M ten Berge e.a (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg
Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, ISBN 90 271 4324 2

W.I.M. van Calcar, Vrijheid van meningsuiting in historisch en taalkundig perspectief
Tirade, www.tirade.nl, februari 2012, nr. 442, pag. 56-64, ISBN 90 282 1072 1

Paul Cliteur, Bardot, Fallaci, Houellebecq, Wilders - Juridische vervolging van relegiekritiek en vreemdelingenvrees
De blauwe tijger, Groningen, 2016, ISBN 978 94 92161 25 3

H.T. Colenbrander, De Bataafsche republiek
Meulenhoff en Co., Amsterdam, 1908 (Ned. Hist. Bibliotheek, 1e deel)

H.T. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet (bronnenverzameling 1e deel 1814; 2e deel 1815)
Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1908

Commissie Gelijke Behandeling, Oordelenbundel 2011
te downloaden via www.cgb.nl

Deniz Coskun, Cultuur van de mensenrechten - Een rechtsfilosofische inleiding
WLP, Nijmegen, 2006, ISBN 90 585 0191 2

Arnout van Cruyningen, Het huis van Thorbecke - De geschiedenis van de parlementaire democratie
Omniboek, Utrecht, 2023, ISBN 89401919869

Dirk Donker Curtius, Pleitrede (-) voor den Hoogen Raad der Nederlanden ten behoeve van C.A. Thieme drukker en uitgever der Arnhemsche Courant, requirant in cassatie, uitgesproken den 12den Julij 1839
Thieme, Arnhem, 1839

Bart Custer (eindredactie), De bescherming van persoonsgegevens; acht Europese landen vergeleken
SDU Uitgevers, Den Haag, 2017, ISBN 978 90 12400862

Everhardus Diemer, Vrijheid van Drukpers, (academische proefschrift)
Libertas Drukkerijen, Rotterdam-Utrecht, 1937

D.J.H. van Dijk & H.F. Massink (red.), Groen en de grondwet; De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848
Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen, 1998, ISBN 90 5030 899 6

Marc van Dijk, Wij zijn de politiek; Het denken van Daan Roovers
Anbo|Anthos, Amsterdam, 2019, ISBN 978 90 263 4791 7
(met name hoofdstuk 1: Mag je alles zeggen? Over de vrijheid van meningsuiting)

Annelien de Dijn, Vrijheid, Een woelige geschiedenis
Alfabet Uitgevers, 2021, ISBN 978 90 213 4009 8

Marius Duker, Legitieme straftoemetingEen onderzoek naar de legitimiteit van de straftoemeting in het licht van het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van een eerlijke procesvoering
Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2003, ISBN 90 5454 263 2

J.P. Duyverman, Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des konings 1806-1876
De Haan/Unieboek BV, Houten, 1987, ISBN 90 269 4773 9

Afshin Ellian, Gelijn Molier, Tom Zwart (red.), Mag ik dit zeggen? - Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting
Boom, Den Haag, 2011, ISBN 90 8974 594 1

Afshin Ellian, Gelijn Molier en Bastiaan Rijpkema, De strijd om de democratie - Essays over democratische zelfverdediging.
Boom uitgevers, Amsterdam, 2018

Afshin Ellian & Bastiaan Rijpkema (red.), Een nieuw commentaar op de Grondwet
Boom, Amsterdam, 2022, ISBN 97890 2443 554 8

D.J. Elzinga, De waarde van een relatief rechtsbegrip
Cahiers Vakgroep Staasrecht Groningen 1
Wolters-Noordhoff, Gronngen, 1988, ISBN 90 01 29634 3

Europese basisverdragen (EU-Verdrag, EU-Werkingsverdrag, EU-Handvest van de Grondrechten, Verdrag van Lissabon)
Kluwer, Deventer, 2010, ISBN 90 130 7658 5 (7e editie)

Europese basisverdragen (Verdrag betreffende de Europese Unie; Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie; Verdrag van Lissabon; Protocollen en verklaringen)
Wolters Kluwer Nederland, 2016, ISBN 978 90 131 3656 2 (9e editie)

Europese Commissie, Mijn grondrechten in de Europese Unie
Collectie Het Miniboek, ISBN 2 84400 357 5 (Ned. uitgave, 'niet bestemd voor de verkoop')
Europese Commissie, Nice, 7 december 2000, ISBN 92 894 5798 8

D.P.D. Fabius, Gewogen. De praktijk onzer Grondwet van Mr. J. Heemskerk Az, beoordeeld door Mr. D.P.D. Fabius
J.H. Kruyt Amsterdam, 1883 

Maarten Feteris, m.m.v. Jason van Heusden, De kleine Hoge Raad voor dummies
BBNC uitgevers, Amersfoort, 2019, ISBN 978 90 453 5588 7

S.J. Fockema Andreae, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid beschreven bij Hugo de Groot
S. Gouda Quint, Arnhem, 1910, 2 delen, Tweede, vermeerderde uitgave

H. Franken, Rapport van de Commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk'
www.minbzk.nl/gdt, Den Haag, 2000

Robert Fruin, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1980, ISBN 90 247 9022 0

Bas en Olivier de Gaay Fortmann, De Grondwetwijzer, voor democratisch debat en politieke praktijk
Prometheus, Amsterdam, 2017, ISBN 978 90 446 3332 0

Toni Eugen Jan Hein van Gennip, De grondwetsherzieningsprocedure
Wolters Kluwer, Deventer, 2021, ISBN 9789 0131 65692

Janneke Gerards, Het prisma van de grondrechten (inaugurele rede)
Radboud Universiteit, Nijmegen, 2011, ISBN 978 90 818108 0 7

Janneke Gerards (red.), Grondrechten, De nationale, Europese en internationale dimensie
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2013, ISBN 90 691 6920 0

Janneke Gerards e.a., Waarde, werking en potentie van het EU-Grondrechtenhandvest in de Nederlandse rechtsorde
Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 153e jaargang)
Wolters Kluwer, Deventer 2024, ISBN 978 90 13 17610 0

J.H. Gerards, J. Goossens & E.Y van Vugt (red.), Constitutionele verandering in Nederland?
De grondwetswijzigingen van 2022 - 2023
Boomjuridisch, Den Haag, 2023, ISBN 978 94 6212 826 2

W.J. Goslinga, De rechten van den mensch en burger
Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen; proefschrift + kaartje promotie + los blad met 13 stellingen
A.J. Oranje, 's-Gravenhage, 1936

L. de Gou (bew.), Het plan van constitutie van 1796
Kleine serie, nr. 40
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1975, ISBN 90 247 1799 X
incl. facsimile uitgave van 'Het plan van constitutie'

L. de Gou (bew.), De Staatsregeling van 1798, Bronnen voor de totstandkoming
deel 1, bronnen voor 22 januari 1798, ISBN 90 5216 002 3 (geb.)
deel 2, bronnen vanaf 22 januari 1798, ISBN 90 5216 014 7 (geb.)
Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 's-Gravenhage, 1990

Frans Grijzenhout, Niek van Sas, Wyger Velema (red), Het Bataafse experiment - Politiek en cultuur rond 1800
Vantilt, Nijmegen, 2013, ISBN 978 94 6004 132 7

GRONDWETTEN

Plan van Constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daartoe aangestelde commissie in het jaar 1796. Volgens den oorspronglyken Haagschen Druk
M. Schalekamp, Amsterdam, geschreven in den Hage den 9. November 1796

Ontwerp van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
In 's Gravenhage, ter Algemeene 's Lands-drukkerij, 1814

Ontwerp van Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden met het RAPPORT deswegens aan den Koning gedaan door de Commissie tot herziening der Grondwet van de Vereengigde Nederlanden.
In 's Gravenhage, ter Algemeene 's Lands drukkerij, 1815

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden
Te Deventer, J.PH de Lange, 1816

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden
Gedrukt bij A. Wahlen, Voor Brest van Kempen, Boekverkooper, 1825

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden
Joh. Enschedé en zonen, Haarlem, 1861 (mini uitg. 4,5 x 6,5 cm)

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden 1901, uitgegeven door Mr. K. Meijer Wiersma
Met verwijzing naar correspondeerende artikelen der grondwetten van 1815 en 1848, met een genealogische tabel.
P. Noordhoff, Groningen, 1901, 2e druk

De Grondwet met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd - bij elk artikel
's Gravenhage, boekh. vh. gebr. Belinfante, 1918

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, naar de wijziging van 1922 met aantekeningen van de wetten ter uitvoering, eenige dier wetten zelve, als bijlagen, en alphabetisch register.
door Dr. J. de Lange, Referendaris ter Gemeente-Secretarie van Utrecht
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1924, tweede druk

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1922
Met aantekeningen der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd bij elk artikel.
Gebr. Belinfante, 's Gravenhage, 1929, achtste druk,  7e rode uitgave

Grondwet 1949 met aantekening der gelijksoortige bepalingen van vroegere tijd bij elk artikel
Tjeenk Willink, Zwolle, 1949, 10e rode uitgave

De Grondwet 1987, 12e rode uitgave
Met verwijzing per artikel naar overeenkomstige bepalingen van eerdere grondwetten
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, twaalfde uitgave

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, (tekst 1956, bijgewerkt tot 1 april 1960)
P. Noordhoff N.V., Groningen, z.j.

Ido de Haan e.a. (red.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
Prometheus - Bert Bakker, Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 351 4067 7

Edwina Hagen, President van Nederland - Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)
Balans, Amsterdam, 2012, ISBN 978 94 600 3307 0

F.A. van Hall, Redevoering ter gedachtenis van Gysbert Karel Graaf van Hogendorp
Bij de erven H. Gartman, Amsterdam, 1835

J. Hallebeek, A.J.B. Sirks (red.), Nederland in Franse schaduw; recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810)
Uitgeverij Verloren, Holversum, 2006, ISBN 90 6550 906 2

J. Hartog, De Patriotten en Oranje 1747-1787
G.L. Funke, Amsterdam, 1882

Van Hasselt, Nederlandse staatsregelingen en grondwetten
Samsom, Alphen aan den Rijn, 1979, 16e druk, ISBN 90 140 2902 0

J.J. van Hees van Berkel, Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt vooral in betrekking tot ons vaderland onder de heerschappij der Franken en de regering der graven
N. van der Monde, Utrecht, 1836

J.M.H.J. Hemels, De Nederlandse pers voor en na de afschaffing van het dagbladzegel in 1869
Van Gorcum & Comp., Assen, 23 mei 1969; proefschrift incl. (los) 12 stellingen

H. Hemkes Kz., Leer- en leesboek voor de scholen over de Grondwet van het Koningrijk der Nederlanden
Gebroeders Belinfante, 's Gravenhage, 1849

Frank Hendriks, Democratie onder druk - Over de uitdaging van de stemmendemocratie
Van Gennep, Amsterdam, 2012, ISBN 978 94 6164 182 3

Frank Hendriks e.a., Democratische zegen of vloek? Aantekeningen bij het referendum
University Press, Amsterdam, 2017, ISBN 978 94 6298 705 0

A.W. Heringa, e.a., Staatsrecht
Wolters Kluwer, Deventer, 2022 (14e dr.), ISBN 978 9013 163 87 2

A.W. Hins (red.) en A.J. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Grondrechten
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, ISBN 90 691 6735 0

Thomas Hobbes, Leviathan
Boom, Amsterdam, 2010, ISBN 978 90 2444 100 6

Carla Hoetink, Macht der gewoonte; Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945
Vantilt, Nijmegen, 2018, ISBN 978 94 6004 276 8

J. van der Hoeven, De plaats van de grondwet in het constitutionele recht
Tjeenk Willink, Zwolle, 1988 (heruitgave proefschrift 1958 + aanvullingen), ISBN 90 271 2788 3

J.A. Hofman, Vertrouwelijke communicatie
VU / eigen beheer, proefschrift, 9-2-1995

F. Baron van Hogendorp, Gijsbert Karel van Hogendorp in 1813, nagelaten geschrift
Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1876

Home Academy (i.s.m. Amnesty International), Mensenrechten
6 cd's met hoorcolleges over mensenrechten, www.home-academy.nl ISBN 90 853 0644 3

Anton van Hooff, Het Plakkaat van Verlatinge; de eerste onafhankelijkheidsverklaring
Uitgeverij Omniboek, Utrecht, 2018, ISBN 978 9401913119

F.M.J. den Houdijker, Afweging van grondrechten in een veellagig rechtssysteem - De toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in strikte zin door het EHRM en het HvJ EU
WLP, Nijmegen, 2012, ISBN 978 90 5850 880 5

S. van Houten, De staatsleer van Mr. J.R. Thorbecke
J.B. Wolters, Groningen, 1872

F.J.A. Huart, Grondwetsherziening 1917 en 1922
S. Gouda Quint, Arnhem, 1925

F.J.A Hubrecht, De Grondwet (van 1948) met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd
Otto Petri, Rotterdam, 1863

Coos Huijsen en Geerten Waling (ingeleid en toegelicht door), De geboortepapieren van Nederland
De Unie van Utrecht, De Apologie van Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlating in hedendaags Nederlands
Elseviers Politieke bibliotheek deel XII, shop.elsevierweekblad.nl, ISBN 978 90 3521 46 5

Annet Huizing & Margot Westermann, De zweetvoetenman
Over rechtszaken & regels (en een hoop gedoe)
Lemniscaat, Rotterdam, 2017, ISBN 978 90 477 0826 1

Eric Janse de Jonge,Amerikaans Staatsrecht
Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2012, ISBN 978 90 5850 788 4

Corjo Jansen & Joost Stillen, De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in Nederland tot 1983
Boom juridisch, Den Haag, 2022, ISBN 978 94 6212 665 7

Esther Janssen en Aernout Nieuwenhuis, 'De verhouding tussen Vrijheid van Meningsuiting en Discriminatie in het Wilders proces:een analyse van het 'proces van de eeuw'
NJCM-Bulletin, IViR, pag. 177-207

Jos de Jong, Democratie in de kinderschoenen; Twee referenda over de eerste Nederlandse Grondwet 1797-1798
Vantilt Uitgeverij, Nijmegen, 2018, ISBN 978 94 6004 398 7

H.A. Kamphuis, Stad en lande tijdens de Bataafse Republiek; Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807
Groninger historische reeks nr. 29, Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2005, ISBN 90 232 4080 4

Ewoud Kieft, Vechten voor democratie
De Bezige Bij, Amsterdam 2022, ISBN 978 9403 199 91 7

A. Kinneging, P. de Hert, S. Somers (red.), Tocqueville, profeet van de moderne democratie
Lemniscaat, Rotterdam, 2013, ISBN 978 90 477 0451 5

Jeroen Koch, Jeroen van Zanten, Dik van der Meulen, Koningsbiografieën Willem I, Willem II, Willem III
Boom, Den Haag, 2013, ISBN 90 8953 137 8

Jeroen Koch, Oranje in revolutie & oorlog; Een Europese geschiedenis 1772-1890
Boom, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 2440 957 0

Bert-Jaap Koops e.a., Recht naar binnen kijken - een toekomstverkenning van huisrecht, lichamelijke integriteit en nieuwe opsporingstechnieken
Iter-reeks nr. 70, uitgegeven door Ejure, www.ejure.nl, 2004

Bert-Jaap Koops ea., Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet, Een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie
Wolf Legal Publishers (WLP), Oisterwijk, 2014, ISBN 978 9462 400 90 0

Peter C. Kop, Mens en burger - Een geschiedenis van de grondrechten
Walburg Pers, Zutphen, 2009, ISBN 90 573 0650 1

C.A.J.M. Kortmann e.a., Constitutioneel recht
Wolers Kluwer, Deventer, 2021, ISBN 978 90 13 14876 3

C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherziening 1983
Kluwer, Deventer, 1983, ISBN 90 268 1379 1

R. Kranenburg, Het Nederlandsch staatsrecht
H.D. Tjeenk Willink & zoon N.V., Haarlem, 1938, 5e herziene en bijgewerkte druk
eerste en tweede deel + supplement uit 1949

Koen van der Krieken, Het lokale referendum in Nederland
Een verkenning van de lokale referendumpraktijk in Nederland en scenario's voor de toekomst
Tilburg University, juni 2015, downloaden van www.kennisopenbaarbestuur.nl

I.J.M. Laurillard, Verzameling van eenige belangrijke Grondwets-ontwerpen
Electrische drukkerij S. Viskoper, Den Haag, z.j. (ong. 1911)

G. Leenknegt, E.M.H. Hirsch Ballin, Korte uitleg van de Grondwet
Kluwer, Deventer, 2014, ISBN 978 90 13 12091 2 (ISBN E-book 978 90 13 12092 9)

B.J.G. Leeuw, Grondwet en eerlijk proces. Een onderzoek naar de eventuele meerwaarde over het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet
Wolf Legal Publishers (WLP), Oisterwijk, 2013, ISBN 978 94 6240 003 0

Karin van Leeuwen, Uit het spoor van Thorbecke
Grondwetsherziening en staatsvernieuwing in naoorlogs Nederland 1945-1983
Boom, Amsterdam, 2013, ISBN 978 94 6105 759 4

J.C. Leeuwestijn (vert.), Leerboek der Rechten van den Mensch -naar het Engelsch
1794, oorspronkelijk: The catechism of Man

Huub Linthorst, Proeve van een verbeterde Grondwet
Boom juridisch, Den Haag, 2018, ISBN 978 94 6290 536 8

Gerry van der List, Boven de partijen. De voorzitter van de Tweede Kamer
EW-boeken, Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 6348 023 9
nr. 24 uit de reeks: Politieke Bibliotheek

John Locke, Over het staatsbestuur
Boom, Meppel/Amsterdam, 1988, ISBN 90 6009 850 1 (ing.)

J.W.A.C. van Loenen, Tekst der Grondwet volgens de herzieningen van 1887 en 1922
Met aanduiding van de daarin door de herzieningen van 1917 en 1922 gebrachte veranderingen
N. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1924

Loesje, De Grondwet van de straat
RWA, Amersfoort, z.j., www.loesje.nl

J. Loots, Voor het volk, van het volk
Wereldbibliotheek, juni 2004, ISBN 90 284 2027 4

Eric van de Luytgaarden, Man bijt jurist - Grondwetsartikelen in de praktijk van alledag
ASPEKt, Soesterberg, 2006, ISBN 90 591 1493 0

C.F. van Maanen, Aanteekeningen van het verhandelde over de Grondwet van 1814
Blussé en Van Braam, Dordrecht, 1886

J.F. Martinet, Het vereenigd Nederland
Johannes Allart, Amsterdam, 1788

Edwin van Meerkerk, De gebroeders Van Hogendorp - botsende idealen in de kraamkamer van het koninkrijk
Atlas Contact, Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 450 1933 8

J.M. de Meij, Uitingsvrijheid
Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2e druk 1996, ISBN 90 7189 464 9

K. Meijer Wiersma, Nederlandsche staatswetten
P. Noordhoff, Groningen, 1912; derde veel vermeerderde druk

D. Mentink en B.P. Vermeulen, Artikel 23 Grondwet
Elsevier Overheid bv, 's-Gravenhage, 2002, ISBN 90 5749 993 2

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, De Grondwet herzien, 25 jaar later, 1983-2008
Directie constitutionele zaken en wetgeving, Den Haag, 2008, ISBN 978 90 5414 143 3

Mirjam de Mol, De directe werking van de grondrechten van de Europese Unie
Wolf Legal Publishers (WLP), Oisterwijk, 2014, ISBN 978 94 6240 166 2

G. Molier, De (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie
Boom, Den Haag, 2003, ISBN 90 5454 381 7

Montesquieu, Over de geest van de wetten
Boom, Amsterdam, 2006, ISBN 90 8506 072 9

M.E.H.N. Mout, Plakkaat van Verlatinge; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien
Historische uitgeverij, Groningen, 2018 (2edr.), ISBN 978 90 65540 93 5

Jan-Werner Müller, Wat is populisme?
www.nieuwamsterdam.nl, 2017, ISBN 978 90468 22364

Mentko Nap,  Constitutionele toetsing door de Raad van State
Wolters Kluwer Nederland, Alphen aan den Rijn, 2021, ISBN 978 90 1316 246 2

De Nationale ombudsman, Demonstreren, een schurend grondrecht
Eigen uitgave, 14-3-2018, rapportnummer: 2018/015

R. Nehmelman, C.W. Noorlander, Horizontale werking van grondrechten
Kluwer, Deventer, 2013, ISBN 90 13 11854 4

A.J. Nieuwenhuis, e.a., Hoofdstukken Grondrechten
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2011, ISBN 978 90 6916 735 0

A.J. Nieuwenhuis, De kernrechtbenadering bij de grondrechten
Tijdschrift voor Constitutioneel recht (TvCR) 2012, p. 138-159

Olivarius, Staatkundige opmerkingen van Olivarius
XXII Ontwerp van nieuwe grondwet
XXIII De nieuwe grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden; toelichting
opm. Olivarius was het pseudoniem van Floris Adrianus van Hall, een conservatieve bestrijder van Thorbecke
P.N. van Kampen, Amsterdam, 1848

Mr. W.C.D. Olivier, Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke
D.A. Thieme, Arnhem, 1872

Onderwijsraad, Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief
Onderwijsraad, Den Haag, advies nr. 20120071/1003, 2012

Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche volk, door de nationale vergadering ter goed- of afkeuring aan het zelve volk voorgedragen
In den Haag, Ter 's Lands drukkery, 1797, tweede druk

Ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, door de Constitueerende Vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen
In den Haag, Ter 's Lands drukkerij, 1798, eerste druk

R.H. van Ooik, De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, Europa in beeld
Kluwer, Deventer, 2009, ISBN 90 130 6966 2

J.F. Otten, Niccolo Maciavelli, De Vorst (voorafgegaan door Machiavelli, sleutel van onze tijd)
In de knipscheer, Haarlem, 2012, ISBN 978 90 6265 804 6

P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden (2 delen)
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, tweede druk

P.J. Oud, Honderd jaren, Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840-1940
Van Gorcum, Assen, 1979 (7e herz. dr.), ISBN 90 232 1716 0

Thomas Paine, Rechten van den Mensch of de aanval van den heer Burke op de Fransche omwenteling
J. Meyer en H. Brongers, Rotterdam, 1791

J.J. Pelle, In de staatsrechtgeleerde wereld; De politieke geschiedenis van hoofdstuk I van de Grondwet
Gouda Quint, SI-EUR proefschriftenreeks Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998, geen ISBN

Jit Peters, Wie beschermt onze grondwet? (oratie)
Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2003, ISBN 90 5629 286 2

Plato, Politeia
Athenaeum-Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1981, ISBN 90 253 1531 3

T.J. van der Ploeg e.a. (red.), De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht
Lemma BV, Utrecht, 2000, ISBN 90 5189 816 9

Max van Poll, Een nieuwe Grondwet, ontwerp eener grondwetsherziening
Samsom N.V., Alphen aan den Rijn, 1946

E. Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1987, ISBN 90 6919 028 5

H.A. Post, Vrijheid van godsdienst in een democratische samenleving (diss.)
Boom, 's-Gravenhage, 2014, ISBN 978 90 8974 999 4

Jan Postma, Alexander Gogel (1765-1821); Grondlegger van de Nederlandse staat
Verloren, Hilversum, 2017, ISBN 978 90 8704 633 0

C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht
Kluwer, Deventer, 2014 (16e druk), ISBN 978 9013 126 46 4

L. Prakke, T. Koopmans, J.M. Barendrecht, Toetsing; Dient de wetgever de mogelijkheid te bieden, dat de rechter de formele wet toetst aan de Grondwet en ongeschreven rechtsbeginselen, en zo ja, hoe dient deze mogelijkheid dan te worden uitgewerkt? Drie preadviezen.
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, ISBN 90 271 3501 0

Volledige verzameling der PUBLICATIEN van de provisioneele representanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal, sederd het begin der revolutie in 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vrijheid, tot op den tegenwoordigen dag.Herdinh en du Mortier, Leyden, 1995

E. van Raalte, De Grondwet - Wijzigingen van 1956
Samsom, Alphen aan den Rijn, 1957

A.J. Graaf van Randwijck, De geschiedenis der zeven en twintig ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet in 1847-1848
P.J. Kraft, 's Gravenhage, 1879

John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid
Lemniscaat, Rotterdam, POD-editie 2023, ISBN 978 90 477 0160 6

David Van Reybrouck & Peter Vermeersch, Neem bijvoorbeeld graniet; De Europese Grondwet in verzen
De Bezige Bij, Antwerpen, 2015, ISBN 978 90 234 6984 1

David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen
De Bezige Bij, Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 234 7459 3

Cornelius Rogge, Tafereel van de Geschiedenis der Jongste Omwenteling in de Vereenigde Nederlanden
Uitgever Johannes Allart, Amsterdam, 1796

Berend Roorda, Het recht om te demonstreren
Boom uitgevers, Den Haag, 2016, ISBN 978 94 629 0275 6

B. Roorda, J.G. Brouwer, A.E. Schilder (red.), Recente demonstatie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken
Voldoet de Wet openbare manifestaties aan de eisen van deze tijd
Boom Juridische Uitgevers, 2022, ISBN 978 94 6212 664 0
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/14/antwoorden-op-recente-demonstratie--en-vergaderingsrechtelijke-vraagstukken

W. Roosenboom, De Grondwet, toegelicht uit de gewisselde stukken in beide kamers der Staten-Generaal
De gebroeders Van Cleef, 's Gravenhage, 1888

Piet de Rooy, Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 284 2728 0

Pierre Rosanvallon, Democratie en tegendemocratie
Boom, Amsterdam, 2012, ISBN 978 94 6105 017 5

Pierre Rosanvallon, De democratie denken;  Werk in uitvoering
Vantilt, Nijmegen, 2019, ISBN 978 94 6004 430 4

Joost Rosendaal, Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798 - De eerste Grondwet van Nederland
Vantilt, 2005, ISBN 90 775 0336 6

Jean-Jacques Rouseau, Het maatschappelijk verdrag
Boom, Amsterdam, ISBN 978 94 6105 942 0

Sibo van Ruller, Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870
De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1987, ISBN 90 6707 162 5

Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen - Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-1801
Vantilt, Nijmegen, 2012, ISBN 978 94 6004 108 2

N.C.F. van Sas (red.), De eeuw van de Grondwet; Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917
Kluwer, Deventer, 1998, ISBN 90 268 33 261

Niek van Sas, Bataafse terreur - de betekenis van 1798
Daendelslezing, 21 januari 2011
Vantilt, Nijmegen, 2011, ISBN 978 94 6004 084 9

A.F. De Savornin Lohman, Verzamelde opstellen Staatsrecht
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1921, 3 dln.

A.F. de Savornin Lohman, Onze constitutie
Kemink & Zoon, Utrecht, 4e uitgave 1926

J.H. van der Schaaf, Proeve van vergelijking tusschen Nederland, als gemeenebest in 1743, en Nederland, als koningrijk in 1843, zoo in betrekking tot deszelfs staatkundigen, als zedelijken toestand
Amsterdam, Weyringh en Van der Haart, 1848

P. van der Schelling, De aloude vrijheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden
Philippus en Jakobus Losel, Rotterdam, 1746

Patrick van Schie (red.), 175 jaar Grondwet van Thorbecke
Gompel & Svacina bv, Antwerpen / 's-Hertogenbosch, 2023, ISBN 978 94 6371 488 4

Paul Scholten, Schets van een Korte Grondwet (2016) voor het Koninkrijk der Nederlanden
Wolters Kluwer, Deventer, 2016, ISBN 978 90 13139617

Paul Scholten, Schets van een Korte Grondwet 2021; met vijf grote hervormingen
Oosterbeek, oktober 2021
reacties naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sander Schroevers, De Nederlandse Grondwet ...op rijm
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 2014, ISBN 978 90 79646 03

C.J.M. Schuyt, Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid
Universitaire Pers Rotterdam, 1972, ISBN 90 237 6226 6

Diederick Slijkerman, Wonderjaren, Gijsbert Karel van Hogendorp, wegbereider van Nederland
Bert Bakker, Amsterdam, 2013, ISBN978 90 351 3799 8

Olle Spoelstra e.a., Denken over democratie
Lemniscaat, Rotterdam, 2021, ISBN 978 90 477 1374 6

Staatscommissie; Grondwet, Rapport staatscommissie Grondwet
november 2010 www.staatscommissiegrondwet.nl

Staatscommissie; Tekstoverzichten bij het eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1971

Staatscommissie parlementair stelsel (geïnstalleerd op 13-2-2017), Probleemverkenning
www.staatscommissieparlementairstelsel.nl, Den Haag, oktober 2017

Staatscommissie Parlementair Stelsel, Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans
www.staatscommissieparlementairstelsel.nl, Den Haag, december 2018
Boom uitgevers, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 2442 6690

Staatsregeling voor het Bataafsche volk
H.C.A. Thieme, Zutphen, 2e druk, 1801

A.A.H. Struycken, Het staatsrecht van het koninkrijk der Nederlanden
5e deel van de Verzamelde werken van Prof. Mr. A.A.H. Struycken
Arnhem. S. Gouda Quint, 1928

T. Sybenga, De Grondwet van 1987 toegelicht ook in verband met de praktijk
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921, zesde bijgewerkte druk

Twan Tak, Democratie in relatie tot Recht en Politiek
Wolters Kluwer, Deventer, 2017, ISBN 978 90 131 4137 5

A.Q.C. Tak, Democratisch manifest voor een globaliserende samenleving
Wolters Kluwer, Deventer, 2016, ISBN 978 90131 39938

G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee
Sanders instituut en Gouda Quint, Rotterdam, proefschrift 26 november 1998, ISBN 90 387 0669 3

B.D.H. Tellegen Azn., Overzicht van het tot stand komen der Grondwet van 1814
M. de Waal, Groningen, 1912

Theatergroep De Nieuw Amsterdam (DNA) De grondwet , 8 eenakters in 3 theaters
International Theatre en Film Books, Amsterdam, 2004, ISBN 90 640 3653 5

J.R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet door Mr. J.R. Thorbecke
Johannes Müller, Amsterdam, 1839, eerste uitgave, één deel
Hierin opgenomen (pag. 317):
G.K. van Hogendorp, Schets van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1812)

J.R. Thorbecke, Proeve van herziening der grondwet volgens de aanteekening van Mr. J.R. Thorbecke
H.W. Hazenberg en Comp., Leyden, 1840

J.R. Thorbecke, Aanteekening op de Grondwet door Mr. J.R. Thorbecke
Johannes Müller, Amsterdam, 1841 en 1843, tweede uitgave, twee delen
In het tweede deel opgenomen (pag. 323):
G.K. van Hogendorp, Schets van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (1812)

J.R. Thorbecke, Over de hervorming van ons kiesstelsel
P.H. van den Heuvell, Leyden, 1842

J.R. Thorbecke c.s., Het ontwerp van Grondwetsherziening
Voorstel van de '9 mannen - Luzac, van Dam van Isselt, van Rechteren van Appeltern, de Kempenaer, Storm, Wichers, van Heemstra; Anemaet ontbreekt hier als ondertekenaar
Van Bolhuis Hoitsma, Groningen, 1845

J.R. Thorbecke, Bijdrage tot de herziening der Grondwet
P.H. van den Heuvell, Leiden, 1848

J.R. Thorbecke, Over het hedendaagsche Staatsburgerschap
opgenomen in Historische schetsen, p. 84-97
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1860

J.R. Thorbecke, Staatsinrigting en Staatsbestuur
bewerkt door J.P. Duyverman
uitg. mij. S. Gouda Quint - D. Brouwer en zoon, Arnhem, 1968

(Thorbecke) De briefwisseling van J.R. Thorbecke
deel 1-7 (1830-1872) RGP kleine serie 42, 47, 64, 72, 78, 92, 98
uitg. G.J. Hooykaas e.a., Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1975-2002, in linnen gebonden uitgave

TH. van Tijn, Schoolstrijd en partijvorming in Nederland
Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 2e druk

Herman Tjeenk Willink, Niet de beperking, maar de ruimte. Beschouwingen over democratie en rechtsstaatBoom Juridische uitgevers, Den Haag, 2012, ISBN 978 90 8974 548 4

Herman Tjeenk Willink, Kan de overheid crises aan?
Prometheus, Amsterdam, 2021, 3e druk, ISBN 978 90 446 4852 2

Herman Tjeenk Willink, Het tij tegen. De democratische rechtsorde als fundament
Prometheus, Amsterdam, 2023, ISBN 978 90 446 5315 1

L.S.A. Trapman, Kiesrecht, verkiezingen en verkiezingscampagnes
Wolters Kluwer, Deventer, 2024, Staat en Recht nr. 63, ISBN 978 9013 17657 5

Uilenspiegel's prentenboek voor groote menschen, Nederland onder de grondwet van 1887
Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam, ong. 1900 (bij 30-jarig bestaan van het weekblad Uilenspiegel)

Uitleg 225, L.O. - wet 1920
Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 30 december 1970

Universele verklaring van de rechten van de mens en Verdrag inzake de rechten van het kind
Met een voorwoord van Farah Karimi
uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, ISBN 978 90 45 035390

Wilfried Uitterhoeve, 1813 - Haagse bluf, de korte chaos van de vrijwording
Vantilt, Nijmegen, 2013, ISBN 94 600 4121 1

J. Valkhoff, Grondwet en maatschappij in Nederland 1848-1948
De Kern, Den Haag, 1948

Vereeniging voor vrouwenkiesrecht, Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor vrouwenkiesrecht 1894-1919
Electrische drukkerij 't Kasteel van Aemstel, Amsterdam, 1919

C.E.H.J. Verhoef, Inperking vrijheid van onderwijs
De maatschappelijke noodzaak tot herziening van artikel 23 van de grondwet
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2015, ISBN 978 94 6153 595 5

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer, Directe democratie
Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum
www.democratie.nu, Brussel 2007, ISBN 978 90 7882 001 7

W. Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1935

H. Verkouteren, De inductieve methode bij de beoefening der rechtswetenschap
Amsterdam, Firma B. van der Land (P. van der Kamp), 1909

B.P. Vermeulen, De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem
Gouda Quint, Arnhem, 1989, ISBN 90 600 0607 0

J.H.W. Verzijl, De nieuwe bond der vereenigde naties - verzameling van documenten
Vrij Nederland, Amsterdam, 1945

M.J. Vetzo, Janneke Gerards & R. Nehmelman, Algoritmes en grondrechten
Boom juridisch, Den Haag / Universiteit Utrecht, 2018, ISBN 978 94 6290 541 2
(+ aanbiedingsbrief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer d.d. 28 maart 2019)

F. Vlemminx, Een nieuw profiel van grondrechten
Boom, Den Haag, 2002, 3e voll. herz. druk, ISBN 90 5454 170 9

J. van Vloten, Thorbecke's standbeeld - Nederlandsche staats- en volks-bespiegelingen
J. Rinkes Jr. Arnhem, 1876

Wim Voermans, Het verhaal van de Grondwet; Zoeken naar wij
Prometheus, Amsterdam, 2019, ISBN 978 90 4464 0014

Wim Voermans, Het land moet bestuurd worden; Machiavelli in de polder
Prometheus, Amsterdam, 2021, ISBN 978 90 446 4685 6

Wim Voermans, Onze Constitutie, De geschreven en ongeschreven regels van het Nederlands staatsbestel
Prometheus, Amsterdam, 2023, ISBN 978 90 446 5015 0

Anne Vondeling, Tweede Kamer: lam of leeuw
Arbeiderspers, Amsterdam, 1e dr. 1976, ISBN 90 295 5447 9

J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden
De Grondwet van 1848 'vergeleken met de grondwet, zoo van 1815 als 1840'
C. Bielevelt, Utrecht, 1848

Hendrik Vos, Besluitvorming in de Europese Unie
Acco, Den Haag, 2011, 4e druk, ISBN 978 90 334 8415 5

Het Vrouwen-Comité voor Maatschappelijke Opvoeding en Voorlichting, Wat vrouwen weten moeten
Standpunten van de voornaamste staatkundige partijen over vrouwenkiesrecht.
H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1919

Eva Y. van Vugt, De Staten-generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk
Een onderzoek naar de veranderingen in de betekenis van artikel 50 Grondwet tussen 1814 en 1983
Boom juridisch, Den Haag, 2021, ISBN 978 94 6290 959 5 

Mathijs van de Waardt, De man van 1848 – Dirk Donker Curtius
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2019, ISBN 978 94 6004 418 2

Waling, Geerten, 1848, Clubkoorts en revolutie; Democratische experimenten in Parijs en Berlijn
Vantilt, Nijmegen, 2016, ISBN 978 94 6004 270 6

Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland
Ter Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809

Wetteksten, Statuut, Grondwet en aanverwante wet-en regelgeving
Kluwer, Deventer, editie 2010-2011, ISBN 90 130 7604 2

Rob Wijnberg, In Dubio - Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen
Prometheus, Amsterdam, 2010, ISBN 9044 616 38 5

P.H. Witkamp, Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan
J.P. Revers, Dordrecht, 1865

W.J. Witteveen, Evenwicht van machten
Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, ISBN 90 271 3329 8

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht.
Boom, Amsterdam, 2014, ISBN 978 90 8953 335 7

Dilan Yesilgöz-Zegerius,  Doen wat nodig is om onze democratische rechtsstaat te beschermen
HJ Schoo-lezing 12 september 2022
EW, Diemen, 1922, ISBN 978 94 634 8105 2

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

trapman cover

De Nijmeegse staatsrecht-deskundige Leon Trapman toetste in zijn dissertatie Kiesrecht, verkiezingen en verkiezingscampagnes de manier waarop de Nederlandse verkiezingen zijn geregeld onder andere aan de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook staat hij in zijn bijna 500 pagina’s tellende boek stil bij actuele ontwikkelingen, zoals de voorgenomen herziening van het kiesstelsel en de nieuwe wetgeving rond partijfinanciering.
Trapman benadrukt dat de basis van ons systeem solide is, maar dat we constant bezig moeten blijven om onze verkiezingen vrij en eerlijk te houden. Zo stelt hij voor politieke partijen te verplichten hun interne democratie op orde te hebben.
(14.06.24)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Wij van de Grondwet

Op 2 juli 2024 droeg Hugo de Jonge zijn portefeuille van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aan Judith Uitermark en die van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan Mona Keijzer.
Bij die gelegenheid hield Wytze van der Woude van het ministerie van Binnenlandse Zaken een toespraak over het belang van de Grondwet. Van der Woude zei onder andere:
De Grondwet verbindt generaties, moet mee bewegen met de tijd en tegelijkertijd niet met alle winden meewaaien. De Grondwet moet je in je hoofd en in je hart houden. Wij van de Grondwet, adviseren de Grondwet!
Van der Woude is directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
(geciteerd in NRC 02.07.2024)

Bekijk oude afleveringen Knipoog