Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Literatuur Staatsrecht

Staatsrecht en rechtsfilosofie

Remieg Aerts, Thorbecke wil het; Biografie van een staatsman
Prometheus, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 351 4479 8

Remieg Aerts e.a. (red.), In dit huis; twee eeuwen tweede kamer
Uitgeverij Boom,  www.uitgeverijboom.nl, 2015, ISBN 978 90 895 3199 5

Dick Allewijn e.a.(red.), Vertrouwen in de rechtsstaat; Bloemlezing uit het werk van Alex Brenninkmeijer
Wolters Kluwer, Deventer, 2023, ISBN 978 9013 174 43 4

Tinneke Beeckman, Machiavelli's lef
Boom, Amsterdam, 2020, ISBN 978 90 2441 970 8

A.D. Belinfante, J.L. de Reede (bewerkt door L. Dragstra e.a.), Beginselen van het Nederlandse Staatsrecht
Wolters Kluwer, Deventer, 2023, 20e druk, ISBN 978 90 1316 707 8

Erica Benner, Als een vos; Machiavelli's levenslange zoektocht naar vrijheid (vert. Arian Verhuij)
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 2530 814 8

J.J. van Hees van Berkel, Proeve eener beschouwing over geschiedenis en staatsregt vooral in betrekking tot ons vaderland onder de heerschappij der Franken en de regering der graven
N. van der Monde, Utrecht, 1836

M.R.M. Bindraban, e.a., Staatsrecht - kernzaken staats- en bestuursrecht
Kluwer, Deventer, 2010, ISBN 90 130 7221 1

W.A. Bonger, Problemen der demokratie
P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia, 1934, (1e dr.)

Geerten Boogaard, Het wetgevingsbevel; Over constitutionele verhoudingen en manieren om een wetgever tot regelgeving aan te zetten
Wolf Legal Publishers (WLP), www.wolfpublishers.com, Oisterwijk, 2013, proefschrift promotie 15 mei 2013,
ISBN 978 90 5850 999 4

P.J. Boukema, Het geweten als staatsrechtelijk probleem
Samsom, Alphen aan den Rijn, 1972, ISBN 90 14 02066 x

Paul Bovend'Eert, De Koning en de monarchie – Toekomstbestendig?
Wolters Kluwer, Deventer, 2020, ISBN 978 901 316 024 6

P.P.T. Bovend'Eert, Constitutioneel recht
Wolters Kluwer, Deventer, 2015, 7e druk, ISBN 978 90 13 12420 0

P.P.T. Bovend'Eert en H.R.B.M. Kummeling , Het Nederlands Parlement
Wolters Kluwer, Deventer, 2024, (13e dr.), ISBN 978 90 13 16 491 6

Bert van den Braak, De Eerste Kamer 1815-1995
Geschiedenis en betekenis
SDU Uitgevers, Den Haag 1998, ISBN 90 12 08689 2

Bert van den Braak, De Eerste Kamer 1996-2021
Tussen nuttig en overbodig
Boom, Amsterdam2023, ISBN 978 90 24 44467 0

Hansko Broeksteeg, e.a. (redactie), Bezield Staatsrecht
Een bloemlezing uit de publicaties van Alfons Dölle
Kluwer, Deventer, 2014, ISBN 90 131 2252 7

M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat
Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht
Wolters Kluwer, Amsterdam, 2017, 8e druk, ISBN 978 90 13 11344 0

Geert Corstens, De rechtsstaat moet je leren; De president van de Hoge Raad over de rol van de rechter
Prometheus-Bert Bakker, Amsterdam, 2014, ISBN 978 90 351 4305 0

Annelien de Dijn, Vrijheid, Een woelige geschiedenis
Alfabet Uitgevers, 2021, ISBN 978 90 213 4009 8

Afshin Ellian, Gelijn Molier en Bastiaan Rijpkema, De strijd om de democratie - Essays over democratische zelfverdediging.
Boom uitgevers, Amsterdam, 2018

D.J. Elzinga, De waarde van een relatief rechtsbegrip
Cahiers Vakgroep Staasrecht Groningen 1
Wolters-Noordhoff, Gronngen, 1988, ISBN 90 01 29634 3

Maarten Feteris, m.m.v. Jason van Heusden, De kleine Hoge Raad voor dummies
BBNC uitgevers, Amersfoort, 2019, ISBN 978 90 453 5588 7

S.J. Fockema Andreae, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid beschreven bij Hugo de Groot
S. Gouda Quint, Arnhem, 1910, 2 delen, Tweede, vermeerderde uitgave

A.W. Heringa, e.a., Staatsrecht
Wolters Kluwer, Deventer, 2022 (14e dr.), ISBN 978 9013 163 87 2

Ernst Hirsch Ballin, De Koning - Continuïteit en perspectief van het Nederlandse koningschap
Boom, Den Haag, 2012, ISBN 978 90 8974 634 4

Thomas Hobbes, Leviathan
Boom, Amsterdam, 2010, ISBN 978 90 2444 100 6

Carla Hoetink, Macht der gewoonte; Regels en rituelen in de Tweede Kamer na 1945
Vantilt, Nijmegen, 2018, ISBN 978 94 6004 276 8

S. van Houten, De staatsleer van Mr. J.R. Thorbecke
J.B. Wolters, Groningen, 1872

Annet Huizing & Margot Westermann, De zweetvoetenman
Over rechtszaken & regels (en een hoop gedoe)
Lemniscaat, Rotterdam, 2017, ISBN 978 90 477 0826 1

Instituut voor Publiek en Politiek, Eenvoudige staatsinrichting
Haasbeek, Alphen aan den Rijn, 7e druk, 2001, ISBN 90 643 7412

Corjo Jansen & Joost Stillen, De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in Nederland tot 1983
Boom juridisch, Den Haag, 2022, ISBN 978 94 6212 665 7

H.A. Kamphuis, Stad en lande tijdens de Bataafse Republiek; Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807
Groninger historische reeks nr. 29, Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2005, ISBN 90 232 4080 4

A. Kinneging, P. de Hert, S. Somers (red.), Tocqueville, profeet van de moderne democratie
Lemniscaat, Rotterdam, 2013, ISBN 978 90 477 0451 5

Ewoud Kieft, Vechten voor democratie
De Bezige Bij, Amsterdam 2022, ISBN 978 9403 199 91 7

Jeroen Koch, Oranje in revolutie & oorlog; Een Europese geschiedenis 1772-1890
Boom, Amsterdam, 2018, ISBN 978 90 2440 957 0

C.A.J.M. Kortmann e.a., Constitutioneel recht
Wolters Kluwer, Deventer, 2021, ISBN 978 90 13 14876 3

R. Kranenburg, Het Nederlandsch staatsrecht
H.D. Tjeenk Willink & zoon N.V., Haarlem, 1938, 5e herziene en bijgewerkte druk
eerste en tweede deel + supplement uit 1949

Gerry van der List, Boven de partijen. De voorzitter van de Tweede Kamer
EW-boeken, Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 6348 023 9
nr. 24 uit de reeks: Politieke Bibliotheek

John Locke, Over het staatsbestuur
Boom, Meppel/Amsterdam, 1988, ISBN 90 6009 850 1 (ing.)

J.M. de Meij, Inleiding tot het staatsrecht
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1988, 2e druk, ISBN 90 015 8321 0

G. Molier, De (on)rechtmatigheid van humanitaire interventie
Boom, Den Haag, 2003, ISBN 90 5454 381 7

Montesquieu, Over de geest van de wetten
Boom, Amsterdam, 2006, ISBN 90 8506 072 9

Mentko Nap,  Constitutionele toetsing door de Raad van State
Wolters Kluwer Nederland, Alphen aan den Rijn, 2021, ISBN 978 90 1316 246 2

Mr. W.C.D. Olivier, Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke
D.A. Thieme, Arnhem, 1872

J.F. Otten, Niccolo Maciavelli, De Vorst (voorafgegaan door Machiavelli, sleutel van onze tijd)
In de knipscheer, Haarlem, 2012, ISBN 978 90 6265 804 6

P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden (2 delen)
Tjeenk Willink, Zwolle, 1967, tweede druk

A. Oudeman (onder toezigt van), De Nederlandsche wetboeken, benevens De Grondwet en eenige andere wetten, besluiten en reglementen
J.B. Wolters en C.M. van Bolhuis Hoitsema, Groningen, 1845

Plato, Politeia
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1981, ISBN 90 253 1531 3

E. Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872)
Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1987, ISBN 90 6919 028 5

C.W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse staatsrecht
Kluwer, Deventer, 2014, 16e druk, ISBN 978 90 13 12646 4

John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid
Lemniscaat, Rotterdam, POD-editie 2023, ISBN 978 90 477 0160 6

Pierre Rosanvallon, Democratie en tegendemocratie
Boom, Amsterdam, 2012, ISBN 978 94 6105 017 5

Pierre Rosanvallon, De democratie denken;  Werk in uitvoering
Vantilt, Nijmegen, 2019, ISBN 978 94 6004 430 4

Jean-Jacques Rouseau, Het maatschappelijk verdrag
Boom, Amsterdam, ISBN 978 94 6105 942 0

C. de Ru, Inrichting en werking van onze staatkundige samenleving
Stenfert Kroese, Leiden, 1980, 10e druk, 2 dln., ISBN 90 207 0948 8

A.F. De Savornin Lohman, Verzamelde opstellen Staatsrecht
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1921, 3 dln.

Olle Spoelstra e.a., Denken over democratie
Lemniscaat, Rotterdam, 2021, ISBN 978 90 477 1374 6

A.A.H. Struycken, Het staatsrecht van het koninkrijk der Nederlanden
5e deel van de Verzamelde werken van Prof. Mr. A.A.H. Struycken
Arnhem. S. Gouda Quint, 1928

(Thorbecke) De briefwisseling van J.R. Thorbecke
deel 1-7 (1830-1872) RGP kleine serie 42, 47, 64, 72, 78, 92, 98
uitg. G.J. Hooykaas e.a., Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1975-2002, in linnen gebonden uitgave

Herman Tjeenk Willink, Niet de beperking, maar de ruimte. Beschouwingen over democratie en rechtsstaat
Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2012, ISBN 978 90 8974 548 4

Herman Tjeenk Willink, Kan de overheid crises aan?
Prometheus, Amsterdam, 2021, 3e druk, ISBN 978 90 446 4852 2

H. Verkouteren, De inductieve methode bij de beoefening der rechtswetenschap
Amsterdam, Firma B. van der Land (P. van der Kamp), 1909

Wim Voermans, Het land moet bestuurd worden; Machiavelli in de polder
Prometheus, Amsterdam, 2021, ISBN 978 90 446 4685 6

Anne Vondeling, Tweede Kamer: lam of leeuw
Arbeiderspers, Amsterdam, 1e dr. 1976, ISBN 90 295 5447 9

H.D. Tjeenk Willink, Niet de beperking, maar de ruimte. Beschouwingen over democratie en rechtsstaat
Boom, Den Haag, 2012, ISBN 90 897 4548 4

Herman Tjeenk Willink, Het tij tegen. De democratische rechtsorde als fundament
Prometheus, Amsterdam, 2023, ISBN 978 90 446 5315 1

W.J. Witteveen, Evenwicht van machten
Tjeenk Willink Zwolle, 1991, ISBN 90 271 3329 8

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk. Een andere filosofie van het recht.
Boom, Amsterdam, 2014, ISBN 978 90 8953 335 7

Dilan Yesilgöz-Zegerius,  Doen wat nodig is om onze democratische rechtsstaat te beschermen
HJ Schoo-lezing 12 september 2022
EW, Diemen, 1922, ISBN 978 94 634 8105 2

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

bovendeert

Bovend’Eert en Kummeling
Het Nederlandse Parlement (13e druk)

Inmiddels zijn er zeven jaar verstreken sinds staatsrechtdeskundigen Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling de vorige druk van de klassieker Het Nederlandse Parlement verzorgden. De eerste druk verscheen in 1938.
De nieuwe dertiende druk moest op tal van punten worden aangepast. Zo hebben de Tweede en Eerste Kamer resp. in 2021 en 2023 een nieuw reglement van orde gekregen. Andere belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren waren het vaststellen van gedragscodes voor Kamerleden en de ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen tussen Tweede en Eerste Kamer tijdens de laatste kabinetten-Rutte. Verder staan Bovend’Eert en Kummeling uiteraard ook stil bij de nasleep van de Kinderopvangtoeslagaffaire en de daaruit voortvloeiende roep om een nieuwe bestuurscultuur.
(29.03.2024)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Tusschen kapitaal en arbeid

Samuel van Houten had als Kamerlid in 1871 de degens gekruist met minister-president Thorbecke toen hij met het initiatief kwam om kinderarbeid aan banden te leggen. Als voorman van de ‘jong-liberalen’ bestreed Van Houten de opvattingen van staatsonthouding die Thorbecke en zijn generatie liberalen steeds hadden gepropageerd. In 1872 verwoordde hij zijn kritiek op Thorbecke in de brochure De staatsleer van Thorbecke:
In den strijd tusschen kapitaal en arbeid dreigt de laatste te worden onderdrukt. Bij de verdeeling van leertijd, werktijd en rusttijd worden de krachten der machinerien en de eischen der concurrentie, niet de krachten van den werkman en de eischen der ontwikkeling van hem en zijn gezin tot maatstaf gesteld.'
(13.05.24)

Bekijk oude afleveringen Knipoog