• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Europees Agentschap voor de Grondrechten adviseert lidstaten

(22.06.12) Sinds een aantal jaren is het Europees Agentschap voor de Grondrechten actief. Doorgaans wordt het agentschap aangeduid met de afkorting FRA van de Engelse naam Fundamental Rights Agency. Het bureau adviseert de instanties van de EU en de EU-lidstaten over maatregelen om bij de uitvoering van de Europese wet- en regelgeving de grondrechten te respecteren. Het FRA is gevestigd in Wenen. Alle Eu-lidstaten leveren deskundigen aan het bureau.

Respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden is een gemeenschappelijke waarde van alle EU-lidstaten. Volgens artikel 6 van het EU-Verdrag ‘eerbiedigt de Unie de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht’.

Taken FRA
Het FRA behandelt geen individuele klachten van burgers. Deze kunnen zich wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Zelf heeft het agentschap de volgende hoofdtaken:
• gegevens verzamelen en evalueren met het oog op de gevolgen die de maatregelen van de Unie hebben voor de grondrechten
• adviseren over de beleidsontwikkelingen op het gebied van de grondrechten
• bewustmaken van het publiek
• coördineren van de contacten met anderen die actief zijn op het gebied van de grondrechten

De website van Europees Agentschap voor de Grondrechten is www.fra.europa.eu.

Nieuwsarchief