Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Nieuws

Eerste Kamer wil recht op eerlijk proces in Grondwet

(11.02.12) Het CDA Eerste Kamerlid Pia Lokin-Sassen heeft op 7 februari 2012 een motie ingediend waarin bij de regering wordt aangedrongen om in de Grondwet een artikel op te nemen dat een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter regelt.

De Kamermotie sluit aan bij het advies van de Staatscommissie dat het recht op een eerlijk proces in de Grondwet wil opnemen. Het moet volgens de commissie ruimer geformuleerd worden dan het huidige artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook het recht op toegang tot de rechter zou in de Grondwet moeten worden opgenomen. Artikel 17 van de Grondwet bepaalt nu dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, maar deze formulering wordt vaak als een "negatief geformuleerde garantie" aangeduid.

VVD, SGP, PvdA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben de CDA-motie in de senaat ondersteund. Opmerkelijk is dat de Eerste Kamer niet heeft gewacht op de discussie in de Tweede Kamer. Deze zal op 29 februari over het rapport van de Staatscommissie gaan vergaderen.

Uit de discussie in de Eerste Kamer bleek verder dat de oppositiepartijen van mening zijn dat álle voorstellen van de Staatscommissie worden overgenomen. Kijk hier voor een overzicht van de voorstellen.

Gerelateerd aan dit thema zijn de volgende artikelen in de Grondwet en de Europese verdragen:
• GW artikelen 16 en 17
• EVRM artikel 6
• EU-Handvest artikel 47

bron: persbericht Eerste Kamer

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

bovendeert

Bovend’Eert en Kummeling
Het Nederlandse Parlement (13e druk)

Inmiddels zijn er zeven jaar verstreken sinds staatsrechtdeskundigen Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling de vorige druk van de klassieker Het Nederlandse Parlement verzorgden. De eerste druk verscheen in 1938.
De nieuwe dertiende druk moest op tal van punten worden aangepast. Zo hebben de Tweede en Eerste Kamer resp. in 2021 en 2023 een nieuw reglement van orde gekregen. Andere belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren waren het vaststellen van gedragscodes voor Kamerleden en de ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen tussen Tweede en Eerste Kamer tijdens de laatste kabinetten-Rutte. Verder staan Bovend’Eert en Kummeling uiteraard ook stil bij de nasleep van de Kinderopvangtoeslagaffaire en de daaruit voortvloeiende roep om een nieuwe bestuurscultuur.
(29.03.2024)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Tusschen kapitaal en arbeid

Samuel van Houten had als Kamerlid in 1871 de degens gekruist met minister-president Thorbecke toen hij met het initiatief kwam om kinderarbeid aan banden te leggen. Als voorman van de ‘jong-liberalen’ bestreed Van Houten de opvattingen van staatsonthouding die Thorbecke en zijn generatie liberalen steeds hadden gepropageerd. In 1872 verwoordde hij zijn kritiek op Thorbecke in de brochure De staatsleer van Thorbecke:
In den strijd tusschen kapitaal en arbeid dreigt de laatste te worden onderdrukt. Bij de verdeeling van leertijd, werktijd en rusttijd worden de krachten der machinerien en de eischen der concurrentie, niet de krachten van den werkman en de eischen der ontwikkeling van hem en zijn gezin tot maatstaf gesteld.'
(13.05.24)

Bekijk oude afleveringen Knipoog