• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

NRC in commentaar: Totale webvrijheid blijft droom

(18.08.11) In een commentaar schrijft de NRC dat totale vrijheid - ook via het web - een droom blijft. De NRC gaat in op een opmerking van de Britse premier Cameron na de rellen van begin augustus. Deze merkte op dat het misschien mogelijk zou moeten zijn burgers van wie bekend is dat ze geweld in de zin hebben, de toegang tot sociale media te ontzeggen.

’De vrijheid om informatie te ontvangen’, merkt de NRC op, ‘is een mensenrecht en een pijler van de democratie’. Vervolgens stelt de hoofdredactie dat deze vrijheid niet absoluut is en beperkt kan worden. Mocht er ooit zo'n verbod komen, dan moet er volgens de krant aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
Het verbod moet op een wet zijn gebaseerd.
Er moet een dringende sociale noodzaak zijn.
Het moet een legitiem doel dienen.

Volgens de redactie van de NRC is het in het algemeen zo dat een beperking van de uitingsvrijheid ongewenst en politiek kortzichtig is: ‘Het zou ook wat vreemd overkomen; aan de ene kant juichen wij de rol van de sociale media bij de volksopstanden in het Midden-Oosten toe, maar bekijken ze als ongewenst als het om de kwetsbaarheid van onze eigen steden gaat.’
De krant voegt er fijntjes aan toe: ‘Dat Cameron meteen instemming uit Peking kreeg, was een teken aan de wand’.

Tot slot geeft de NRC aan dat Nederland zich eigenlijk ook geen totaal afgesloten communicatienetwerk in handen van de burgers kan permitteren. Niemand twijfelt aan de wijsheid van de politie om 26 duizend keer per jaar goedkeuring te vragen de telefoon af te tappen en 2,8 miljoen maal telefoongegevens op te vragen. Hooguit twijfelt men aan de omvang waarmee dit gebeurt, aldus de NRC.
De eindconclusie van de hoofdredactie is dan ook: tTotale vrijheid, ook via het web, blijft een droom.

bron NRC 18.08.2011
grondrecht Artikel 19 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens: 'Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.'

Nieuwsarchief

Uitgelicht


Statenverkiezingen in Caribisch Nederland
In 2010 zijn Saba, Sint-Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Bij deze operatie werd vergeten om de drie bij een provincie in te delen met als gevolg dat de Nederlandse staatsburgers daar niet in de gelegenheid zouden zijn om (indirect) hun stem uit te brengen voor de Eerste Kamer.
Om het probleem op te lossen is de Kieswet aangepast en daarvoor moest in 2017 ook de Grondwet veranderd worden. Aanvankelijk was het plan om de drie betrokken eilandsraden mee te laten stemmen voor de Eerste Kamer. Daar deed zich echter de moeilijkheid voor dat net als bij de gemeenteraden ook niet-Nederlanders voor de eilandraden mogen stemmen, terwijl voor de Statenverkiezingen het Nederlanderschap een vereiste is.
Voor de drie kleine Caribische eilanden is daarom een aparte verkiezing in de Kieswet bedacht. Tegelijk met de eilandsraadverkiezingen mogen de kiesgerechtigden met een Nederlandse nationaliteit op de eilanden ook hun stem uitbrengen voor een ‘kiescollege’. Dit college heeft als enige taak mee te doen aan de Eerste Kamer-verkiezingen. Samen zijn de drie eilanden goed voor 0,11 Kamerzetel.
(gepubliceerd op 19.03.2019)

Knipoog

Een groot misverstand

Op 26 maart 2019 is filosoof Daan Roovers benoemd tot de nieuwe Denker des Vaderlands. Die dag stond ze in een interview met Trouw onder andere stil bij de vrijheid van meningsuiting die in artikel 7 van onze Grondwet vastligt.
Er bestaat volgens Daan Roovers een groot misverstand rond het begrip:
Mensen denken dat elke uitspraak of elk vooroordeel dat je uitspreekt bijzondere bescherming verdient. Dat is denk ik een groot misverstand. De vrijheid van meningsuiting is een politiek recht van burgers ten opzichte van de overheid. Niet van kinderen ten opzichte van hun ouders, of van burgers ten opzichte van elkaar. En bij die vrijheid hoort trouwens dat je bereid bent om je mening ter discussie te stellen en kritiek van anderen aan te neme. Dát is het publieke debat.
(gepubliceerd op 26.03.2019)