• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Komst complotdenker David Icke geweigerd

De aangekondigde komst van de Britse complotdenker David Icke naar een demonstratie in Amsterdam heeft de regering doen besluiten hem de toegang tot Nederland te weigeren.

De complottheorie van David Icke beweert dat de wereld geregeerd wordt door reptielen. Critici stellen dat zijn theorie doorspekt is van antisemitisme. De reptielen van Icke zouden een metafoor zijn voor een Joodse elite die doorgedrongen is alle gelederen van de samenleving. Baudet heeft zich aanhanger getoond van de theorie van Icke.

Naar aanleiding van de komst van Icke werden verschillende tegendemonstraties aangekondigd. In het advies aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid schreef de Immigratie en Naturalisatie Dienst te vrezen voor grote maatschappelijke onrust door de confrontatie van voor- en tegenstanders. (Zie de paragraaf in art. 9 . Gw over het verschijnsel hostile audience.)

De IND schreef op 3 november 2022 aan David Icke namens de staatssecretaris:
De bij de politie te Amsterdam bekende informatie over u rechtvaardigt de zorg dat uw voordracht in de Nederlandse context dermate grote spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken, dan wel bestaande spanningen verder zal laten escaleren, dat daarmee de openbare orde en openbare rust zal worden verstoord.

De brief eindigt met de mededeling dat het Icke twee jaar niet is toegestaan om het Schengengebied in te reizen. Het wettelijk kader voor de weigering om Icke toe te laten is art. 3 lid b van de Vreemdelingenwet 2000. Het biedt de mogelijkheid om iemand toegang tot het land te weigeren als betrokkene ‘een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid’.

Inmiddels hebben verschillende deskundigen op het gebied van het constitutioneel recht zich kritisch uitgelaten over het besluit. Zo zei Jerfi Uzman van de Universiteit van Amsterdam in NRC van 4 november:
Het is een trend geworden om het vreemdelingenrecht te gebruiken om mensen met onwelkome opvattingen het recht te ontzeggen hier binnen te komen. Toenmalig minister Rita Verdonk weerde een haatprediker vanwege ‘anti-integratieve opvattingen’. Nu gaat het om veronderstelde onrust en polarisatie. Ik vind dat wel erg gemakkelijk geredeneerd en een zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier bemoeit de overheid zich met de inhoud van opvattingen.

Uzman voegde eraan toe dat het begrip openbare orde steeds meer richting openbare rust gaat: ‘We willen niet gechoqueerd worden. Maar dat is iets anders dan de kans op rellen.’

In de Volkskrant van 5 november erkende minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het weigeren van Icke hier botst met de vrijheid van demonstratie:
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie zijn fundamentele rechten. Maar die zijn niet onbegrensd. Hier is gekeken: kunnen we vooraf grenzen stellen? Is dat nodig op basis van wat iemand in het verleden heeft gedaan en gezegd? Haat-imams zijn daar eerdere voorbeelden van.

 

Nieuwsarchief

Uitgelicht

 

 Mag je een partij verbieden?

De volksvertegenwoordiging staat in principe open voor alle leden van het volk, mits ze voldoende stemmen halen. Welke overtuigingen ze koesteren doet er niet toe. Al leggen ze wel een eed (of belofte) af op de Grondwet, dat schept toch enige verplichting, zou je zeggen. Temeer omdat daar sinds kort, afgelopen augustus, de volgende bepaling aan is toegevoegd: 'De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Aldus Stevo Akkerman in Trouw van 18 november 2022. Er gaan steeds meer stemmen op om Forum voor Democratie te verbieden. Hebben we dat punt bereikt toen Forum-Kamerlid Guido van Meijeren bedacht dat je met een volksopstand de regering kon verdrijven? Zou Forum dezelfde weg opgaan als de Centrumpartij '86? Die werd in 1998 door de rechter verboden onder verwijzing naar art. 8 Gw.

Stevo Akkerman aarzelt. Sinds 2018 vraagt de Tweede Kamer om een Partijwet waarin expliciet vastligt wat je als partij moet hebben gedaan om verboden te worden. Die wet afwachten of nu ingrijpen? Akkerman breekt zich er nog steeds het hoofd over.
(21.11.2022)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Pas verschenen

boeken

 

 

 

Berend Roorda, Jan Brouwer en Jon Schilder e.a.
Recente demonstratie- en vergaderingsrechtelijke vraagstukken

Aanleiding voor het maken van dit boek is een evaluatie van de Wet openbare manifestaties tegen de achtergrond vande vraag: voldoet de wet opgewassen aan de eisen van deze tijd? De auteurs behandelen tal van actuele vraagstukken, zoals de boerenprotesten, protestacties bij abortusklinieken, eenmansprotesten en demonstraties tegen bestemmingsplannen. Ook staan ze stil bij thema’s als de strafbaarheid van het gedrag van demonstranten en een mogelijk verbod op gezichtsbedekking bij manifestaties. Dankzij de brede opzet van het boek komen tal van facetten van demonstraties, die de afgelopen tijd in het nieuws zijn, in het boek aan bod inclusief alle jurisprudentie.
(01.02.2023)

  demonstratierecht 200

 

Kijk hier voor meer nieuwe publicaties

 

 

Knipoog

EEN
EERSTE
VEREISCHTE

 

Mr. Dirk Fock zat namens de Liberale Unie in de Tweede Kamer en was Kamervoorzitter tussen 1917 en 1920. Hij was voorzitter in een bijzondere tijd. Pieter Jelles Troelstra verklaarde op 12 november 1918 in de Tweede Kamer dat de socialisten zich verplicht voelden om de staatsmacht te grijpen.

Dirk Fock zei dat je als voorzitter van het parlement meer tot je beschikking had dan alleen het reglement van orde:
Een eerste vereischte van een voorzitter is dat hij zich nooit boos maakt en altijd zijn humeur behoudt. Een feit is dat men met een grap zelfs de woeligste Kamer tot bedaren kan brengen.

Citaat uit Gerry van der List, Boven de partijen, pag. 164 (18.11.22)

 

Bekijk oude afleveringen Knipoog