• Website over de 23 grondrechten in de Grondwet
 

Komst complotdenker David Icke geweigerd

De aangekondigde komst van de Britse complotdenker David Icke naar een demonstratie in Amsterdam heeft de regering doen besluiten hem de toegang tot Nederland te weigeren.

De complottheorie van David Icke beweert dat de wereld geregeerd wordt door reptielen. Critici stellen dat zijn theorie doorspekt is van antisemitisme. De reptielen van Icke zouden een metafoor zijn voor een Joodse elite die doorgedrongen is alle gelederen van de samenleving. Baudet heeft zich aanhanger getoond van de theorie van Icke.

Naar aanleiding van de komst van Icke werden verschillende tegendemonstraties aangekondigd. In het advies aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid schreef de Immigratie en Naturalisatie Dienst te vrezen voor grote maatschappelijke onrust door de confrontatie van voor- en tegenstanders. (Zie de paragraaf in art. 9 . Gw over het verschijnsel hostile audience.)

De IND schreef op 3 november 2022 aan David Icke namens de staatssecretaris:
De bij de politie te Amsterdam bekende informatie over u rechtvaardigt de zorg dat uw voordracht in de Nederlandse context dermate grote spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken, dan wel bestaande spanningen verder zal laten escaleren, dat daarmee de openbare orde en openbare rust zal worden verstoord.

De brief eindigt met de mededeling dat het Icke twee jaar niet is toegestaan om het Schengengebied in te reizen. Het wettelijk kader voor de weigering om Icke toe te laten is art. 3 lid b van de Vreemdelingenwet 2000. Het biedt de mogelijkheid om iemand toegang tot het land te weigeren als betrokkene ‘een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid’.

Inmiddels hebben verschillende deskundigen op het gebied van het constitutioneel recht zich kritisch uitgelaten over het besluit. Zo zei Jerfi Uzman van de Universiteit van Amsterdam in NRC van 4 november:
Het is een trend geworden om het vreemdelingenrecht te gebruiken om mensen met onwelkome opvattingen het recht te ontzeggen hier binnen te komen. Toenmalig minister Rita Verdonk weerde een haatprediker vanwege ‘anti-integratieve opvattingen’. Nu gaat het om veronderstelde onrust en polarisatie. Ik vind dat wel erg gemakkelijk geredeneerd en een zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier bemoeit de overheid zich met de inhoud van opvattingen.

Uzman voegde eraan toe dat het begrip openbare orde steeds meer richting openbare rust gaat: ‘We willen niet gechoqueerd worden. Maar dat is iets anders dan de kans op rellen.’

In de Volkskrant van 5 november erkende minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het weigeren van Icke hier botst met de vrijheid van demonstratie:
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie zijn fundamentele rechten. Maar die zijn niet onbegrensd. Hier is gekeken: kunnen we vooraf grenzen stellen? Is dat nodig op basis van wat iemand in het verleden heeft gedaan en gezegd? Haat-imams zijn daar eerdere voorbeelden van.

 

Uitgelicht

Hoe goed kent u de Grondwet?

In het Nederlands Juristenblad van 2 juni 2023 publiceerde Jelle But het artikel ‘Grondwet begrepen door gewone mensen’. Hij doet onderzoek naar de internalisering van het constitutioneel recht.
In het onderzoek geeft 91 procent van de respondenten aan dat ze de Grondwet belangrijk vinden. Zo’n 74 procent zegt de Grondwet ‘op hoofdlijnen’ te kennen, 7 procent denkt de Grondwet ‘goed’ te kennen en 19 procent antwoordt de Grondwet ‘helemaal niet’ te kennen.
Volgens Jelle But zijn de Nederlanders tamelijk zelfverzekerd over hun kennis van de Grondwet. De vraag of de respondenten wisten over wat voor soort normen en waarden het de Grondwet gaat – zonder de exacte inhoud te kennen - antwoordt 89 procent deze te kennen. Maar liefst 42 procent echter geeft aan nooit een artikel uit de Grondwet te hebben gelezen …
(06.08.2023)

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Pas verschenen

demonstratierecht cov1Herman Tjeenk Willink
Het tij tegen

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink ziet op tal van plekken in de Nederlandse samenleving de democratie haperen. In het recente verleden heeft hij er al met enige regelmaat over gepubliceerd. Onlangs verscheen een nieuw boek van zijn hand onder de titel Het tij tegen - De democratische rechtsorde als fundament.
NRC schreef erover: ‘In Het tij tegen stroopt de minister van Staat nog één keer de mouwen op om het land de oren te wassen over onze falende liefde voor de democratische rechtsorde.’
In zijn boek noemt Tjeenk Willink de dominantie van het geld als ijkpunt voor beleid en het denken in termen van management als belangrijke oorzaken van het gebrek aan vertrouwen in de politiek en het wegvallen van het draagvlak onder het overheidshandelen. (19.06.2023)

 

Bekijk overzicht pas verschenen boeken

 

 


Knipoog

Sociaal Contract

Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt mag een nieuwe politieke partij zijn, de wortels van het Sociaal Contract zijn eeuwenoud. Rousseau introduceerde het in 1762 in zijn Du contrat social ou principes du droit politique. Hij schreef dat het recht om zijn stem uit te brengen hem de plicht geeft om zich te verdiepen in zaken van algemeen belang, om er bescheiden aan toe te voegen: ‘Hoe gering mijn invloed daarop ook mag zijn’.

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk uit 1798 geldt als de eerste ‘echte’ Nederlandse grondwet en was - uiteraard – geïnspireerd door de ideeën van Rousseau. Meteen al in artikel 2 gaat het over het sociaal contract dat aan de basis ligt van de manier waarop de staat is ingericht:
‘Het Maatschappelijk Verdrag wijzigt, noch beperkt, de natuurlijke regten van den Mensch, dan in zoo verre zulks, ter bereikinge van dat oogmerk, noodzaaklijk is.’
(28.08.23)

Bekijk oude afleveringen Knipoog