Website over de 23 grondrechten in de Grondwet

Nieuws

Komst complotdenker David Icke geweigerd

De aangekondigde komst van de Britse complotdenker David Icke naar een demonstratie in Amsterdam heeft de regering doen besluiten hem de toegang tot Nederland te weigeren.

De complottheorie van David Icke beweert dat de wereld geregeerd wordt door reptielen. Critici stellen dat zijn theorie doorspekt is van antisemitisme. De reptielen van Icke zouden een metafoor zijn voor een Joodse elite die doorgedrongen is alle gelederen van de samenleving. Baudet heeft zich aanhanger getoond van de theorie van Icke.

Naar aanleiding van de komst van Icke werden verschillende tegendemonstraties aangekondigd. In het advies aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid schreef de Immigratie en Naturalisatie Dienst te vrezen voor grote maatschappelijke onrust door de confrontatie van voor- en tegenstanders. (Zie de paragraaf in art. 9 . Gw over het verschijnsel hostile audience.)

De IND schreef op 3 november 2022 aan David Icke namens de staatssecretaris:
De bij de politie te Amsterdam bekende informatie over u rechtvaardigt de zorg dat uw voordracht in de Nederlandse context dermate grote spanningen tussen bevolkingsgroepen kan veroorzaken, dan wel bestaande spanningen verder zal laten escaleren, dat daarmee de openbare orde en openbare rust zal worden verstoord.

De brief eindigt met de mededeling dat het Icke twee jaar niet is toegestaan om het Schengengebied in te reizen. Het wettelijk kader voor de weigering om Icke toe te laten is art. 3 lid b van de Vreemdelingenwet 2000. Het biedt de mogelijkheid om iemand toegang tot het land te weigeren als betrokkene ‘een gevaar oplevert voor de openbare orde of nationale veiligheid’.

Inmiddels hebben verschillende deskundigen op het gebied van het constitutioneel recht zich kritisch uitgelaten over het besluit. Zo zei Jerfi Uzman van de Universiteit van Amsterdam in NRC van 4 november:
Het is een trend geworden om het vreemdelingenrecht te gebruiken om mensen met onwelkome opvattingen het recht te ontzeggen hier binnen te komen. Toenmalig minister Rita Verdonk weerde een haatprediker vanwege ‘anti-integratieve opvattingen’. Nu gaat het om veronderstelde onrust en polarisatie. Ik vind dat wel erg gemakkelijk geredeneerd en een zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier bemoeit de overheid zich met de inhoud van opvattingen.

Uzman voegde eraan toe dat het begrip openbare orde steeds meer richting openbare rust gaat: ‘We willen niet gechoqueerd worden. Maar dat is iets anders dan de kans op rellen.’

In de Volkskrant van 5 november erkende minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid dat het weigeren van Icke hier botst met de vrijheid van demonstratie:
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van demonstratie zijn fundamentele rechten. Maar die zijn niet onbegrensd. Hier is gekeken: kunnen we vooraf grenzen stellen? Is dat nodig op basis van wat iemand in het verleden heeft gedaan en gezegd? Haat-imams zijn daar eerdere voorbeelden van.

 

Uitgelicht

Het kan wéér gruwelijk mis gaan

De risico’s die tot het Toeslagenschandaal hebben geleid, zijn niet verdwenen, stelde voorzitter Van Nispen van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:vast bij de presentatie van hun eindrapport Blind voor mens en recht:
De blindheid voor mensen en voor hun rechten is er nog steeds. Een indringende constatering is dan ook dat het wéér gruwelijk mis kan gaan. Dit kan morgen weer gebeuren, zo lang de overheid zich niet aan de eigen wetten houdt. Zo lang grondrechten niet worden gerespecteerd, waarborgen ontbreken en rechtsstatelijk handelen niet dagelijks in praktijk wordt gebracht. Zo lang geen invulling wordt gegeven aan macht en tegenmacht. Zo lang de staatsmachten blind blijven voor mens en recht. Zo lang blijft het risico bestaan dat mensen door overheidshandelen worden vermorzeld. Dat kan ieder van ons overkomen.

 

Bekijk oude afleveringen Uitgelicht

Nieuw verschenen

bovendeert

Bovend’Eert en Kummeling
Het Nederlandse Parlement (13e druk)

Inmiddels zijn er zeven jaar verstreken sinds staatsrechtdeskundigen Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling de vorige druk van de klassieker Het Nederlandse Parlement verzorgden. De eerste druk verscheen in 1938.
De nieuwe dertiende druk moest op tal van punten worden aangepast. Zo hebben de Tweede en Eerste Kamer resp. in 2021 en 2023 een nieuw reglement van orde gekregen. Andere belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren waren het vaststellen van gedragscodes voor Kamerleden en de ontwikkelingen in de onderlinge verhoudingen tussen Tweede en Eerste Kamer tijdens de laatste kabinetten-Rutte. Verder staan Bovend’Eert en Kummeling uiteraard ook stil bij de nasleep van de Kinderopvangtoeslagaffaire en de daaruit voortvloeiende roep om een nieuwe bestuurscultuur.
(29.03.2024)

Bekijk overzicht nieuwe boeken

Knipoog

Tusschen kapitaal en arbeid

Samuel van Houten had als Kamerlid in 1871 de degens gekruist met minister-president Thorbecke toen hij met het initiatief kwam om kinderarbeid aan banden te leggen. Als voorman van de ‘jong-liberalen’ bestreed Van Houten de opvattingen van staatsonthouding die Thorbecke en zijn generatie liberalen steeds hadden gepropageerd. In 1872 verwoordde hij zijn kritiek op Thorbecke in de brochure De staatsleer van Thorbecke:
In den strijd tusschen kapitaal en arbeid dreigt de laatste te worden onderdrukt. Bij de verdeeling van leertijd, werktijd en rusttijd worden de krachten der machinerien en de eischen der concurrentie, niet de krachten van den werkman en de eischen der ontwikkeling van hem en zijn gezin tot maatstaf gesteld.'
(13.05.24)

Bekijk oude afleveringen Knipoog