• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Behandeling Coronawet uitgesteld tot najaar

Het kabinet moet terugkomen op zijn plan om nog voor de zomer de parlementaire behandeling van een Tijdelijke wet maatregelen covid-19 af te ronden.

Eind mei adviseerde de Raad van State positief over het besluit van de regering om een tijdelijke wet te maken die op korte termijn de noodverordeningen met coronamaatregelen zou gaan vervangen. De raad kwam tot het advies om een wet met een steviger juridisch fundament te maken omdat de crisis langere tijd ging duren en dat beperkende maatregelen voorlopig nog nodig waren.

Toen de eerste berichten over de inhoud van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 naar buiten kwamen, werd duidelijk dat het kabinet op kritiek van tal van kanten kon rekenen.
Belangrijkste kritiek was dat de wet te veel macht bij de minister legde en dat de controlerende macht van het parlement behoorlijk onder druk dreigde te komen. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de RUG zei in het Dagblad van het Noorden van 18 juni 2020:
Als er grondrechten worden ingeperkt, moet dat zorgvuldig gebeuren. Daar moet het parlement zijn zegje over kunnen doen. Het parlement dreigt straks door de wet buitenspel te worden gezet.

Instellingen als de Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, de Nationale Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waren eensgezind in hun kritiek. Inmiddels was ook duidelijk geworden dat er volgens de Raad van State flinke nog flink wat geschaafd zou moeten worden aan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Behalve inhoudelijke kritiek hadden velen ook problemen met de snelheid waarmee het kabinet de wet erdoor leek te willen krijgen. Aanvankelijk had het kabinet namelijk het idee dat de wet al op 1 juli 2020 zou moeten kunnen ingaan.
Daar moest men echter snel op terugkomen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Hugo de Jonge op 19 juni 2020 dat de voorgenomen datum waarop de wet zou moeten ingaan, niet gehaald kon worden.
Het kabinet maakt een nieuwe versie van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. De behandeling van de wet zal op zijn vroegst in september plaats kunnen vinden.

Kamerbrief minister De Jonge over stand van zaken Tijdelijke wet maatregelen covid-19

 

EERDERE BERICHTGEVING OVER CORONA EN GRONDRECHTEN

Nieuwsarchief

Uitgelicht

 


Felle kritiek op noodverordening

Staatsrechtdeskundige Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen betoogde in het Algemeen Dagblad van 28 april 2020 dat de noodverordening van 23 maart veel te ver ging en dat er geen juridische grondslag voor was:
Er mag heel veel niet volgens de nieuwe regels. Ik snap dat daar een heel goede reden voor is, maar als de overheid haar burgers aan de voorschriften houdt, dan moet zij die zelf ook in acht nemen. In de Grondwet staan de meest belangrijke voorschriften. (28.4.20)Knipoog

 

Tractorcratie

Het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad stond op 20 december 2019 stil bij de acties van de boeren: ‘Wie behalve een mening ook een trekker heeft, mag er in Nederland kennelijk meer ruimte mee afdwingen’, stelde de krant vast. De commentator voegde eraan toe te voegen dat het gezag er op een gegeven moment niet onderuit kan ook fysiek te laten zien dat de boeren geen blanco cheque hebben om alle regels aan hun laars te lappen. Is het einde van de ‘tractorcratie’ al weer in zicht? (21.12.19)