• Website over de 23 grondrechten in de Nederlandse Grondwet
 

Grondrechten

Artikel 4

Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder mag stemmen. Ook mag je dan in de gemeenteraad, de provinciale staten en de Tweede Kamer worden gekozen.

 

TEKST GRONDWET

000000 Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

 

TOELICHTING

Art. 4 Gw gaat over het actief kiesrecht (= het recht om te kiezen) en het passief kiesrecht (= het recht om te worden verkozen).
Bij gemeenteraden, provinciale staten en Tweede Kamer kent Nederland rechtstreekse verkiezingen. Voor de Eerste Kamer hebben we zogeheten getrapte verkiezingen. Hier kiezen de burgers de leden van Provinciale Staten. Vervolgens kiezen de Statenleden de Eerste Kamer. Dit laatste is geregeld in art. 55 Gw.

Kiezersdemocratie en partijendemocratie
In art. 4 Gw komen politieke partijen niet voor. Het gaat uitsluitend om burgers die kiezen en gekozen kunnen worden. Van der Pot wijst er in zijn Handboek van het Nederlandse staatsrecht op dat er tussen de letter van de wet en wat hij de 'constitutionele werkelijkheid' noemt, wel enig licht zit (16e druk, pag. 552):
Vanuit de Grondwet bezien is ons land een kiezersdemocratie en wel omdat de volksvertegenwoordigingen door de kiezers worden samengesteld, terwijl daarbij niet wordt gerept over een rol van politieke partijen. Kijkt men naar de constitutionele werkelijkheid dan is Nederland een partijendemocratie, omdat zowel bij verkiezingen als in het functioneren van de volksvertegenwoordigingen politieke partijen - en de met hen verwante fracties - een dominante rol spelen.

Overzicht nieuwe verkiezingen
Dit zijn alle eerstvolgende Nederlandse verkiezingen op een rijtje. Bij Kamerverkiezingen is het een politiek gebruik geworden om na een kabinetscrisis tussentijds tot nieuwe verkiezingen te besluiten.
De meeste van deze verkiezingen vinden om de vier jaar plaats, met uitzondering van de Europese verkiezingen die om de vijf jaar zijn. De meeste verkeiain gen zijn rechtstreeks. De leden van de Eerste Kamer worden na ongeveer twee maanden door de leden van de nieuwe Provinciale staten gekozen.

Provinciale Staten 15 maart 2023
Waterschap 15 maart 2023
Eilandsraad Bonaire, Saba en Sint Eustatius     15 maart 2023
Europees parlement mei 2024
Eerste Kamer mei 2023 (gekozen door Prov. Staten)
Tweede Kamer maart of mei 2021
Gemeenteraad 16 maart 2022
Stadsdeelraad Amsterdam en Rotterdam 16 maart 2022

 

Veel landen organiseren hun verkiezingen op zondag, omdat de meeste mensen dan vrij zijn. In Nederland reserveren we de zondag van oudsher voor andere besognes en is het gebruikelijk om de verkiezingen op woensdag te houden. Vaak worden verkiezingen in het voorjaar gehouden. Dan schijnt de opkomst het hoogste te zijn.

Een tip voor hard werkende Nederlanders: art. 10 van de Kieswet zegt dat je als werknemer maximaal twee uur vrij kunt krijgen om te kunnen stemmen!

Uitwerking in de Kieswet
In de Kieswet van 1989 staan tot in detail de spelregels rondom het kiezen en gekozen worden. Aan het eind staat een overzicht van de twintig kieskringen waarin Nederland is verdeeld. De Kieswet wordt sindsdien regelmatig geactualiseerd.

Klassieke grondrechten
De meeste van de eerste 23 artikelen in de Grondwet worden klassieke grondrechten genoemd. Het gaat hier om rechten die de burgers tegen een oppermachtige staat moeten beschermen. In die zin is art. 4 Gw niet klassiek.
Bovendien kent het artikel ook geen zogeheten horizontale werking. Dat wil zoveel zeggen als: Als de buurman het mag, dan mag ik het ook. Ook dit is bij dit kiesrechtartikel feitelijk niet relevant.

Kiesrecht elders in de Grondwet
Een aantal zaken rond het kiesrecht en de instituties is elders in de Grondwet geregeld:

Art. 54 lid 1      
Actief kiesrecht vanaf 18 jaar
Art. 54 lid 2

Bij een veroordeling van een gevangenisstraf van
tenminste één jaar kan ook het kiesrecht worden
afgenomen

Art. 50 t/m 64       
Inrichting en samenstelling Staten-Generaal
Art. 65 t/m 72
Werkwijze Staten-Generaal
Art. 129-130
Kiezen gemeenteraad en Provinciale Staten

 

Statenverkiezingen in Caribisch Nederland
In 2010 zijn Saba, Sint-Eustatius en Bonaire bijzondere gemeenten van Nederland geworden. Bij deze operatie werd vergeten om de drie bij een provincie in te delen met als gevolg dat de Nederlandse staatsburgers daar niet in de gelegenheid zouden zijn om (indirect) hun stem uit te brengen voor de Eerste Kamer.
Om het probleem op te lossen is de Kieswet aangepast en daarvoor moest in 2017 ook de Grondwet veranderd worden. Er werd een nieuw artikel 132a Gw voor in het leven geroepen.

Aanvankelijk was het plan om de drie betrokken eilandsraden mee te laten stemmen voor de Eerste Kamer. Daar deed zich echter de moeilijkheid voor dat net als bij de gemeenteraden ook niet-Nederlanders voor de eilandraden mogen stemmen, terwijl voor de Statenverkiezingen het Nederlanderschap een vereiste is.
Voor de drie kleine Caribische eilanden is daarom een aparte verkiezing bedacht. Tegelijk met de eilandsraadverkiezingen mogen de kiesgerechtigden met een Nederlandse nationaliteit op de eilanden ook hun stem uitbrengen voor een ‘kiescollege’. Dit college heeft als enige taak mee te doen aan de Eerste Kamer-verkiezingen. Samen zijn de drie eilanden goed voor 0,11 Kamerzetel.

 

TOELICHTING OP ONDERDELEN

'Geheime stemming'
Art. 53 lid 2 Gw zegt dat de verkiezingen bij geheime stemming worden gehouden. Dit artikel werd verrassend actueel toen enkele jaren geleden verzet werd aangetekend tegen het gebruik van de stemcomputer.
Zie hieronder bij ACTUEEL.

'Gelijkelijk recht'
Art. 4 Gw zegt nadrukkelijk dat iedere Nederlander gelijkelijk recht heeft om te kiezen en gekozen te worden. In Nederland telt elke stem voor één stem. Uiteraard mag je wel stemmen bij volmacht waarbij je als stemmer méér stemmen mag uitbrengen.
Art. 53 lid 1 Gw bepaalt dat de leden van beide kamers gekozen worden op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen. Kiesrecht in Nederland is het recht van individuen. In de praktijk is het echter vrijwel onmogelijk om gekozen te worden zonder lid te zijn van een politieke partij. Zie het citaat van Van der Pot hierboven in de TOELICHTING.

'Iedere Nederlander'
Er is één uitzondering op de regel dat je het Nederlanderschap moet hebben om aan Nederlandse verkiezingen te mogen deelnemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen namelijk ook de niet-Nederlanders die in de gemeente staan ingeschreven, aan de verkiezingen deelnemen.
Zie verder bij EUROPEES RECHT.

 

GESCHIEDENIS

Opkomstplicht
Van 1917 tot 1970 kende Nederland een opkomstplicht bij de verkiezingen. Destijds was de invoering van de evenredige vertegenwoordiging een reden om deze plicht in te voeren. Wilde de Tweede Kamer een zo goed mogelijke afspiegeling van de kiezers zijn, dan moesten die ook allemaal aan de verkiezing meedoen, vond de politiek toen. Wie niet bij de stembus verscheen, kreeg een boete.
Overigens ging het hier om een opkomstplicht, niet om stemplicht. Wat je in het hokje met je stembiljet deed, daar ging de wetgever niet over.

Sinds de invoering van de opkomstplicht zijn er vanuit verschillende politieke partijen voortdurend pogingen gedaan om de opkomstplicht af te schaffen. Uiteindelijk kwam het Kabinet-De Jong in 1969 met een wetsvoorstel met die strekking dat moeiteloos door Tweede en Eerste Kamer kwam. Het jaar daarop werden de gevolgen van de afschaffing van de opkomstplicht voor het eerst zichtbaar. Nog geen 70 procent van de kiezers kwam opdagen bij de Statenverkiezingen.

Leeftijdsgrenzen
De leeftijd waarop je in Nederland mag stemmen, was lange tijd 25 jaar. In 1917 ging de leeftijd naar beneden naar 23 jaar, vervolgens in 1963 naar 21 jaar en in 1972 naar 18 jaar.
Voor het passieve kiesrecht moest je tot 1963 dertig jaar zijn om verkozen te worden. Bij de Grondwetsherziening dat jaar werd de leeftijd verlaagd naar 25 jaar en in 1971 naar 21 jaar. De nieuwe Grondwet van 1983 bracht ook voor het passieve kiesrecht de minimumleeftijd op 18 jaar.

 

NIEUWSITEMS

 

ACTUEEL

Waterschapsverkiezingen

De waterschappen gelden als de oudste democratische organen van Nederland. Ze ontstonden destijds om alle betrokken partijen bij de bescherming tegen het water invloed op het beleid te geven indachtig de Nederlandse filosofie 'Wie betaalt, bepaalt'.
Sinds de nieuwe Waterschapswet van 1992 kennen we om de vier jaar directe waterschapsverkiezingen voor alle stemgerechtigde burgers.
Wel werden de waterschappen zo ingericht dat er naast de democratisch gekozen waterschapsbestuurders ook een aantal zogeheten 'geborgde zetels' waren die in handen van belangengroepen kwamen, zoals de landbouw, het bedrijfsleven en de natuurorganisaties.

De geborgde zetels staan tegenwoordig flink ter discussie. In mei 2020 bracht de Commissie-Boelhouwer haar advies Geborgd gewogen uit. De commissie kwam tot de conclusie dat een waterschap best zonder geborgde zetels kan. Belangrijk argument was dat de klimaatverandering de verdeling van water meer van algemeen belang maakt dan in dit geval louter landbouwbelang.
In juni 2020 heeft GroenLinks een initiatiefwet ingediend om de geborgde zetels met ingang van de komende waterschapsverkiezingen in 2023 af te schaffen.

Tekst Advies Geborgd gewogen

 

Zetelroof als Kamerlid uit fractie stapt?

In de huidige zittingsperiode van de Tweede Kamer hebben zich met de afsplitsing van Henk Krol van 50Plus in mei 2020 tot nu toe drie splitsingen voorgedaan. Afsplitsingen zijn vaak een bron van kritiek. De partij waar de betrokken parlementariër voor in de Kamer zit, zal hem of haar onmiddellijk onder druk zetten de zetel terug te geven aan de partij. In Nederland vinden we nu eenmaal dat Kamerzetels aan politieke partijen toebehoren. Volgens het Nationale Kiezersonderzoek uit 2017 vond 80 procent van de ondervraagden dat afgesplitste Kamerleden hun zetel zouden moeten teruggeven.

In NRC Handelsblad van 13 mei 2020 schreef politicoloog Tom van der Meer een artikel over deze zaak onder de titel: 'Accepteer dat af en toe een Kamerlid afsplitst':
Parlementariërs worden bij Grondwet geacht te stemmen zonder last, als autonome leden van de Staten-Generaal. De zetel is van het gekozen Kamerlid dat op de kieslijst stond; niet van de fractie, en al helemaal niet van een of ander partijbestuur. Het frame ‘zetelroof’ dat vaak bij afsplitsingen klinkt, is staatsrechtelijke onzin. En met reden. De Grondwet zorgt dat de toch al bijzonder grote greep van de partij op Kamerleden nog enigszins beperkt blijft.

Van der Meer noemt het feit dat grondwettelijk onafhankelijke Kamerleden botsen met een fractie of een partij een 'in ons politieke systeem ingebakken paradox'. Kamerleden moeten zonder last stemmen, maar ze worden verkozen via kandidatenlijsten van politieke partijen.
Hij eindigt zijn artikel met de volgende regels:
De wortel van het probleem zit niet bij het parlement of het kiesstelsel, maar bij de politieke partijen. Partijen zoeken enerzijds naar geprofileerde kandidaten die met een eigen geluid een specifieke achterban kunnen aanspreken. Tegelijkertijd willen zij deze politici, eenmaal verkozen, binden aan de fractielijn. Die tucht is in Nederland wel bijzonder streng. Zolang politieke partijen in hun spagaat staan, blijven afsplitsingen een vervelende noodzaak.

 

Meer gewicht voorkeurstemmen

lage drempelsIn zijn reactie op het eindrapport Lage Drempels, hoge dijken van de Staatscommissie Parlementair stelsel zegt het kabinet het met Remkes c.s. eens te zijn dat niet iedereen in Nederland zich vertegenwoordigd voelt in ons parlementaire stelsel. Het kabinet schrijft het kiesstelsel aan te willen passen met een systeem waarbij de kiezer óf zijn stem uitbrengt op een partij - en daarmee op de hele kandidatenlijst - óf op een individuele kandidaat van die partij. De kans is daarmee groter dat kandidaten met voorkeurstemmen gekozen zullen worden. Het kabinet gaat een voorstel om de Kieswet te wijzigen de komende tijd uitwerken.

Kabinetsstandpunt advies Staatscommissie Parlementair stelsel

In een column in Trouw van 29 juni 2019 schrijft Hans Goslinga dat hij niet veel van het voorstel verwacht. Er zijn volgens hem zaken waar de politiek zich je drukker om zou moeten maken:
De overheid kan zich beter bekommeren om de half miljoen ingezetenen die hier op basis van een verblijfsvergunning langer dan vijf jaar wonen, werken en belasting betalen, maar niet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer mogen meedoen. De politieke historicus en staatsrechtgeleerde Joop van den Berg wierp pas de vraag op of je wel van algemeen kiesrecht kunt spreken, als je zo'n grote groep mensen van het actieve en passieve kiesrecht uitsluit.

 

 

Ledenaantallen politieke partijen

De leden van de politieke partijen stellen de kandidatenlijsten bij de verkiezingen vast. Het betekent dat zo'n 300 duizend leden van politieke partijen letterlijk het gezicht van de Nederlandse politiek bepalen.
(De cijfers in het overzicht zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen en betreffen de ledentallen op 1 januari 2016 resp. 1 januari 2018.)

PARTIJ 2016 2018
CDA 50.181 46.630
PvdA 46.045    45.040
SP     41.710 36.465
SGP 29.928 30.399
D66 25.349 28.820
GroenLinks 21.188  28.429
VVD 28.391 27.692
Christen-Unie 23.398 25.071
Forum voor Democratie   - 22.884
PvdD 12.131 16.156
50plus 06.056 06.081
DENK 01.055 03.658
totaal
285.432     
317.325    

 

Benoemde burgemeester uit de Grondwet

Op 20 november 2018 is een tweederde meerderheid van de Eerste Kamer akkoord gegaan met een initiatiefvoorstel van D66 om art. 131 Gw te schrappen. Dit artikel zegt dat de commissaris van de Koning en de burgemeester bij koninklijk besluit worden benoemd. De politiek kan de manier waarop de commissaris en de burgemeester worden benoemd nu via een gewone wetswijziging wijzigen.
De grondwetswijziging verandert op dit moment niets aan de manier van benoeming. De huidige benoeming bij ‘koninklijk besluit’ staat namelijk ook in de Gemeentewet en de Provinciewet, terwijl in de praktijk gemeenteraden en staten via een vertrouwenscommissie de nieuwe ambtsdragers kiezen.

De coalitiefracties in de Eerste Kamer lieten in een motie vastleggen dat de burgemeester zijn relatief onafhankelijke positie moet behouden en dat hij een verbindend bestuurder van álle burgers moet blijven.
Gelet op de politieke verhouding in Eerste en Tweede Kamer is het niet te verwachten dat er in deze kabinetsperiode veel zal veranderen. Of een rechtstreekse verkiezing in de toekomst een reële optie is, valt te bezien. Op dit moment hebben alleen D66 en de PVV zich voor de gekozen burgemeester uitgesproken.

 

Raadgevend referendum bleek van tijdelijke aard

Een referendum is een volksraadpleging waar al heel lang over gesproken is als belangrijke aanvulling op ons kiesstelsel. Een referendum zou kunnen zorgen voor een meer directe vorm van democratie: burgers nemen besluiten zonder tussenkomst van gekozen vertegenwoordigers.

Je hebt twee soorten referenda: het bindend referendum en het raadgevend referendum.

 • Bindend referendum   Het meest vergaand is het bindend referendum. Een tijdlang heeft het er naar uitgezien dat Nederland een bindend referendum zou krijgen, want in 2014 was de meerderheid van Tweede en Eerste Kamer akkoord met het invoeren ervan. Omdat het een Grondwetswijziging betreft, was dit de zogeheten eerste lezing met een beslissing met een gewone meerderheid van stemmen. Het wachten was op de tweede lezing, maar een tweederde meerderheid bleek in de volgende Kamerperiode niet haalbaar. Vervolgens besloten de indieners D66, GroenLinks en PvdA, het voorstel in 2017 niet ter behandeling in te dienen.
 • Raadgevend referendum   Minder vergaand is het raadgevend referendum dat in 1 juli 2015 geregeld werd in de Wet raadgevend referendum. Daarvoor was geen grondwetswijziging nodig. De kiezer adviseert hier slechts over een wetsvoorstel en daarmee is de uitslag van het referendum niet bindend.

Wet raadgevend referendum
De Wet raadgevend referendum zegt dat een referendum gehouden mag worden over wetten die zijn aangenomen en bekrachtigd werden, maar nog niet in werking zijn getreden. Het referendum mag worden gehouden als er een eerste verzoek daartoe is ingediend met minimaal 10.000 handtekeningen en er vervolgens definitief verzoek is ingeleverd met minimaal 300.000 handtekeningen. Minstens 30 procent van de kiezers moet komen stemmen.

Op 1 juli 2015 werd de wet formeel van kracht. Er zijn uiteindelijk twee referenda gehouden. Nederland maakte in april 2016 de primeur mee in de vorm van het referendum over de Associatieverdrag van de EU met Oekraïne. In maart 2018 was er een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In totaal zo'n vijftig verzoeken om een referendum te houden hebben het niet gehaald.

Einde raadgevend referendum
De afspraken tijdens de formatie van het Kabinet-Rutte III van oktober 2017 luidden na ruim twee jaar al weer het einde van het nieuwe referendum in. De coalitie stelde dat h
et referendum indertijd geïntroduceerd was als opmaat naar een correctief bindend referendum, maar dat het als tussenstap niet gebracht heeft wat ervan werd verwacht.
Het kabinet diende al in december 2017 een voorstel in om de Wet raadgevend referendum in te trekken, Op 22 februari 2018 ging de Tweede Kamer met een meerderheid van één stem daarmee akkoord waarna op 10 juli 2018 de Eerste Kamer de lot van het raadgevend referendum in Nederland definitief kon beslechten.

Beslissend correctief referendum
Rest de discussie over het beslissend correctief referendum dat begin juli 2018 in de stukken van de Staatscommissie Parlementair stelsel van Johan Remkes opdook. Volgens de commissie moet een goed functionerend referendum in elk geval een bindend karakter hebben: 'Als de kiezer gesproken heeft, heeft de politiek maar te volgen'.

Eind 2018 kwam de Staatscommissie Parlementair met haar officiële advies om een correctief bindend referendum in ter voeren om de Nederlanders de mogelijkheid te geven zelf iets over sommige wetten te kunnen zeggen.Correctief betekent dat de kiezers een wet kunnen tegenhouden die al door de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen. Om dit te bereiken moet een meerderheid bestaande uit meer dan eenderde van de kiesgerechtigden tegen de wet stemmen. .

In juni 2019 heeft het kabinet gereageerd op de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair stelsel. Het kabinet doet vooralsnog niets met het bindend raadgevend referendum. Het idee vraagt volgens het kabinet om 'een nadere afweging'.

 

Afdrachtsregelingen volksvertegenwoordigers verboden

De uitspraak van de Utrechtse rechtbank in februari 2017 in een zaak die een SP-raadslid tegen de gemeente Noordoostpolder had aangespannen, heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ertoe gebracht de zogeheten afdrachtsregeling, waar de volksvertegenwoordigers van de SP gebruik van maken, in de toekomst te verbieden. Op basis van de regeling dragen SP-politici meer dan de helft van hun inkomen aan de partij af. Ze laten het geld waar ze recht op hebben, op de rekening van de SP storten en krijgen vervolgens een deel daarvan door de uitbetaald.
Zie voor de rechtszaak JURISPRUDENTIE hieronder.

Kern van de uitspraak van de Utrechtse rechter is door deze verplichte afdracht van de vergoedingen voor het politieke werk het risico bestaat dat politici financieel afhankelijk worden van hun partij. Art. 67 Gw zegt expliciet dat volksvertegenwoordigers 'zonder last' moeten kunnen opereren, iets wat volgens de rechter vanwege het verplichte karakter van de regeling niet kan.
Plasterk gaat de vergoedingen op de persoonlijke bankrekeningen van de betrokkenen storten. Tegenover BNN-nieuwsradio zei de minister op 7 juli 2017: 'Het staat een politicus volledig vrij om een deel van zijn inkomen aan zijn partij af te staan. Wat niet mag van de rechter is dat een overheid het totale inkomen naar een landelijke politieke partij overdraagt en dat dié vervolgens bepaalt of zo'n politicus wel of geen inkomen krijgt. Dan creëer je een afhankelijkheidssituatie en dat is in strijd met het eigen mandaat dat een volksvertegenwoordiger heeft.'

Bij monde van Kamerlid Ronald van Raak liet de SP weten woedend over het voorstel van Plasterk te zijn. Hij noemt het een 'pesterij' van de minister en zegt nog helemaal achter de afdrachtsregeling van zijn partij te staan: 'Ik houd er een heel fatsoenlijk inkomen aan over en met dat geld proberen we als partij onafhankelijk te zijn.'

 

Informatie Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Partijen gekozen in de Tweede Kamer

partijen           stemmen             %              zetels  
VVD 2.238.351  21,3 33
PVV 1.372.941 13,1 20
CDA 1.301.796  12,4 19
D66 1.285.819 12,2 19
GroenLinks 959.600 9,1 14
SP 955.633 9,1 14
PvdA 599.699 5,7 9
ChristenUnie 356.271 3,4 5
Partij voor de Dieren 335.214 3,2 5
50Plus 327.131 3,1 4
SGP 218.950  2,1 3
Denk 216.147 2,1 3
Forum voor Democratie 187.162 1,8 2

 

 Partijen niet gekozen in de Tweede Kamer

partijen           stemmen           %
VNL   38.209 0,4
Piratenpartij 35.478 0,3
Artikel 1 28.700    0,3
Nieuwe Wegen 14.362 0,1
OndernemersPartij 12.570 0,1
Lokaal in de Kamer 6858 0,1
Niet Stemmers     6025   0,1
De Burgers Beweging 5221 0
GeenPeil   4945 0
Jezus Leeft 3099 0
Vrijzinnige Partij  2938 0
Libertarische Partij 1492 0
MenS en Spirit 726 0
StemNL 527 0
Vrije Democratische Partij    177 0

 

Overzicht uitgebrachte stemmen

aantal kiesgerechtigden           12.893.455
aantal uitgebrachte stemmen 10.563.456
aantal geldige stemmen 10.516.041
aantal blanco stemmen 15.876
aantal ongeldige stemmen 31.539
aantal stemmen per volmacht 964.811
kiesdeler (geldige stemmen/150)     70.106,94


Voorkeursstemmen

Om met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen heb je 25 procent van de kiesdeler nodig. Bij deze verkiezingen waren dat 17.527 stemmen.
Vier Kamerleden werden deze keer met voorkeursstemmen gekozen:

 • Isabelle Diks (28.390 stemmen) (Groen Links)
 • Lillianne Ploumen (21.990 stemmen) (PvdA)
 • Maurits von Martels (21.510 stemmen) (CDA)
 • Lisa Westerveld (17.828 stemmen) (GroenLinks)

Verhouding mannen / vrouwen

 • 2010     89 mannen     61 vrouwen
 • 2012     92 mannen     58 vrouwen
 • 2017     96 mannen     54 vrouwen

Opkomstpercentages

 • 1986     85,8 procent
 • 2010     75,4 procent
 • 2012     74,6 procent
 • 2017     81,9 procent

Restzetelverdeling
Nadat het aantal toe te wijzen volle zetels is bepaald, worden de restzetels verdeeld. Hiervoor wordt voor elke lijst bij dat aantal zetels één zetel opgeteld. De uitgebrachte stemmen worden daarna door het nieuwe aantal zetels gedeeld. Zo wordt voor elke lijst het gemiddeld aantal stemmen per zetel berekend voor het geval de te verdelen restzetel naar die lijst zou gaan. De lijst met het grootste gemiddelde krijgt de eerste restzetel toebedeeld. Zolang er restzetels te verdelen zijn wordt deze procedure herhaald waarbij steeds voor de partij die de restzetel kreeg, die extra zetel meetelt in het berekenen van het gemiddelde.

VVD      2 zetels
PVV 1 zetel
CDA 1 zetel
PvdA-GroenLinks 1 zetel
SP 1 zetel
D66 1 zetel
PvdD    1 zetel

 

Uitgesloten van het kiesrecht
Bij de Kamerverkiezingen van 2017 waren 56 personen uitgesloten van het kiesrecht. Het gaat om degenen die volgens de wet zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van tenminste een jaar en hierbij tevens door de rechter  ontzet zijn van het kiesrecht. Het zijn dus niet zo maar langdurig gestraften. Ze moeten wel iets onrechtmatigs gedaan hebben dat verband houdt met de verkiezingen of het staatsbestel. In de gemeentelijke basisadministratie staat een aantekening bij de inwoner die niet mee mag doen.

 

Problemen met de Nederlandse stemcomputers

De invoering van stemcomputers leek in Nederland rimpelloos te verlopen. Nagenoeg alle gemeenten gebruikten in 2007 stemcomputers. Niet lang daarna besloot de ministerraad echter om vanaf 2009 vooralsnog weer met het potlood te gaan stemmen. Reden hiervoor was de discussie onder aanvoering van de actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet over de manipuleerbaarheid en controleerbaarheid van stemcomputers.

Aanleiding voor het oprichten van de actiegroep was in 2006 het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om de stemcomputers van 35 gemeenten af te keuren. Hij deed dit op basis van een onderzoek waaruit bleek dat deze computers elektromagnetische straling afgaven die tot op enkele tientallen meters afstand nog opgevangen en geanalyseerd kon worden. Hierdoor was het stemgeheim niet gewaarborgd.
De actiegroep 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' spande vervolgens een kort geding aan om ook de andere typen te verbieden. De rechter oordeelde op 1 oktober 2007 dat de andere stemcomputers niet goedgekeurd hadden mogen worden en daarom niet bij die verkiezingen gebruikt hadden mogen worden. Deze stemcomputers bleken niet in staat om zinvolle hertellingen en controles mogelijk te maken, omdat ze de stemmen alleen softwarematig verzamelen.

Op 27 september 2007 bracht de Commissie Korthals Altes het adviesrapport Stemmen met vertrouwen aan het kabinet uit. De commissie kwam met de aanbeveling geen stemcomputers meer in te zetten en eventueel als alternatief een nieuw te ontwikkelen stemprinter te gaan gebruiken. Op zo'n apparaat brengt de kiezer dan zijn of haar stem uit, waarna de stemprinter vervolgens een papieren stembiljet produceert die in een stembus wordt gedeponeerd. Indien noodzakelijk kunnen deze stemmen ook handmatig worden geteld.
De staatssecretaris liet in een reactie op het adviesrapport weten de aanbevelingen over te nemen. Deze geavanceerde apparatuur is voorlopig nog niet beschikbaar en tot die tijd stemt Nederland vooralsnog met het rode potlood…

 

Rechter mag burgers van kiesrecht uitsluiten

Als de rechter iemand veroordeelt tot een vrijheidsstraf van tenminste één jaar, dan kan hij als bijkomende straf betrokkene het kiesrecht ontnemen. Art. 54 lid 2 Gw maakt dit mogelijk. Vroeger verviel het kiesrecht van zo iemand van rechtswege, maar de Grondwetsherziening van 1983 heeft een rechterlijke uitspraak noodzakelijk gemaakt. Het gaat hier om een uiterst klein groepje. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 betrof het aantal mensen dat uitgesloten van het kiesrecht was, slechts 56 personen.
Tot 2008 konden ook mensen die door een rechter 'wegens een geestelijke stoornis' onbekwaam werden geacht om rechtshandelingen te verrichten, uit het kiesrecht worden ontzet. Door een wijziging in de Grondwet in 2008 is deze laatste uitsluitingsgrond komen te vervallen.

De rechter mag alleen tot uitsluiting besluiten bij bepaalde door de wet aangewezen misdrijven. In de praktijk zijn dit strafbare gedragingen die naar hun wettelijke omschrijving een aantasting van de grondslagen van ons staatsbestel inhouden. Denk aan het vervalsen van stembiljetten, maar ook aan een aanslag tegen de koning of een actie gericht op het omverwerpen van de regeringsvorm. In de praktijk is deze straf al jaren niet meer opgelegd. Gedetineerden mogen dus stemmen. Ten gevolge van beperkingen in hun bewegingsvrijheid is het aan gedetineerden uitsluitend toegestaan per volmacht te stemmen. Gedetineerden ontvangen hun oproepingskaart of stempas op hun huisadres.

In 2007 kreeg minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken een Kamervraag of zij het mogelijk wilde maken om in penitentiaire inrichtingen stemlokalen in te richten om de deelname van gedetineerden aan de verkiezingen te bevorderen. De minister bleek daartoe niet bereid omdat het onmogelijk was om in een gevangenis een stemlokaal in te richten die aan de eisen van de Kieswet voldeed. Al was het alleen maar omdat zo'n stemlokaal niet openbaar toegankelijk zou kunnen zijn.

 

JURISPRUDENTIE

Raadsvergoeding niet rechtstreeks naar politieke partij

Een SP-raadslid in de gemeente Noordoostpolder stapte naar de rechter omdat de gemeente weigerde haar raadsvergoeding op de bankrekening van de landelijke SP te storten.
Binnen de SP is het gebruikelijk dat zo’n vergoeding naar de partij gaat die vervolgens een deel ervan aan de betrokken volksvertegenwoordiger teruggeeft. Vrijwillig is zo’n afdrachtsregeling niet. Reeds bij de kandidaatstelling wordt een zogeheten cessie-overeenkomst getekend die de kandidaat daartoe t.z.t. zou verplichten.
Kun je een gemeente echter verplichten om die vergoeding rechtstreeks op de partijrekening te storten?

Volgens de gemeente was de vergoeding voor het betrokken raadslid en was het in strijd met de wet om de vergoeding aan haar politieke partij te geven. Als een volksvertegenwoordiger een vergoeding niet van de overheid maar van een politieke partij ontvangt, wordt betrokkene financieel afhankelijk van de partij. De overheid zou dan meewerken aan een afhankelijkheidsrelatie tussen volksvertegenwoordiger en partij. Dat is in strijd met het uitgangspunt in het Nederlandse staatsrecht dat de volksvertegenwoordiger zonder last moet kunnen functioneren.

Op 22 februari 2017 deed de rechtbank in Utrecht uitspraak in deze zaak. De gemeente Noordoostpolder werd in het gelijk gesteld.
De rechter vond dat het betalen van de raadsvergoeding niet aan het raadslid zelf, maar aan zijn of haar politieke partij, de onafhankelijkheid van betrokkene in gevaar zou kunnen brengen. Cessieovereenkomsten vanuit een politieke partij tot overdracht van inkomen aan de partijkas zijn dan ook nietig volgens de rechter.

 

Raad van State verklaart te laat ingeleverde kandidatenlijst ongeldig

De Kieswet zegt dat op de dag van de kandidaatstelling de kandidatenlijsten tussen 9 en 15 uur bij de voorzitter van het hoofdstembureau op het gemeentehuis moeten worden ingeleverd.

In de Limburgse gemeente Margraten ging iets helemaal fout met het inleveren van de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op maandag 23 januari 2006. De man die de kandidatenlijst van de combinatie PvdA-D66-GroenLinks moest komen brengen, haalde drie uur niet, maar leverde de lijst om 15:13 uur op het gemeentehuis in. Hij had van tevoren nog even gebeld dat hij van een afspraak elders moest komen, kwam vervolgens in een file terecht en arriveerde bijna een kwartier te laat.
Het hoofdstembureau besliste evenwel dat er sprake was van een ‘verschoonbare termijnoverschrijding’ en verklaarde dat de lijst van PvdA-D66-GroenLinks geldig was. Tegen dit besluit ging een inwoner van Margraten op 27 januari 2006 in beroep. De zaak kwam in een spoedprocedure voor bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die op 2 februari uitspraak deed.

De Raad van State stelde vast dat de lijst van PvdA-D66-GroenLinks niet tussen 9 en 15 uur was ingeleverd en dat dat de lijst op grond van artikel I-5 van de Kieswet ongeldig maakte. ‘Deze bepaling is dwingend van aard en vereist strikte naleving’, aldus de Raad van State die er bovendien aan toevoegde dat nergens in de Kieswet de mogelijkheid staat om een te late indiening van kandidatenlijsten ongedaan te maken. Er kon weliswaar in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn van een ‘verschoonbare termijnoverschrijding’, maar daar was in Margraten geen sprake van geweest, zo had de Kiesraad desgevraagd aangegeven.
Het hoofdstembureau had ter verdediging aangevoerd dat, als de combinatie PvdA-D66-GroenLinks niet zou kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, ‘het democratisch beginsel van evenredige vertegenwoordiging zou zijn aangetast’. De Raad van State stelde daar tegenover dat ‘de keuze van de wetgever voor een strikte regeling in de Kieswet juist als achtergrond heeft een voor ieder gelijke eerlijke verkiezing te waarborgen’.
De Raad van State besloot het besluit van het hoofdstembureau van 26 januari 2006 te vernietigen waarmee de kandidatenlijst van PvdA-D66-GroenLinks ongeldig verklaard werd.

Bij de verkiezingen van 7 maart 2006 verloor de combinatie PvdA-D66-GroenLinks in Margraten haar twee zetels. Maar liefst 640 kiesgerechtigden besloten blanco te stemmen, de meesten ongetwijfeld omdat hun partij niet op de lijst stond.

 

EUROPEES RECHT

Vooraf

 • Staatsrechtelijk is de Nederlandse wetgeving inclusief Grondwet ondergeschikt aan het Europees recht. Mochten Nederlandse wetten de burger echter méér garantie bieden, dan heeft hij aanspraak op de meest vergaande bescherming, in dit geval van de Nederlandse wet. Lees meer over de relatie tussen Grondwet en Europese grondrechten en de manier waarop de rechter daarmee om gaat.
 • De integrale teksten van de verdragen en andere regelgeving hieronder vindt u bij de downloads.

Verdrag Werking Europese Unie

 • Art. 20-22 VWEU   Opmerkelijk is dat dit artikel bepaalt dat aan iedere burger van de Europese Unie het passief en actief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen toekomt in een lidstaat waar hij verblijft, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. Tot dan toe kende Nederland een beperking van vijf jaar onafgebroken ingezetenschap.
  Zie ook art. 39-40 Handvest Grondrechten Europese Unie.

Europees Verdrag Rechten van de mens

 • Art. 3 Protocol EVRM: Recht op vrije, geheime verkiezingen

 

 

Uitgelicht

 


Rechtspraak niet meer openbaar

NRC-columnist Folkert Jensma schreef in de krant van 1 augustus 2020:
Toen ik drie weken geleden een strafzitting bijwoonde, drong het tot me door. De rechtspraak is nu al drie maanden niet meer openbaar. De burger mag er helemaal niet meer bij. Journalisten mogen naar binnen, mits tevoren aangemeld en met niet meer dan drie tegelijk. (…)
Twee maanden geleden mailde een lezer die de strafzaak over de moord op haar kapper had willen bijwonen, dat ze nul op het rekest kreeg. Die zitting was digitaal te volgen, onder meer voor journalisten, maar zij mocht niet inloggen. De rechtbank vreesde dat deze burger via Skype de zitting ook zou opnemen. Er was weliswaar niets wat daar op wees, maar de rechtbank zag grote privacy-bezwaren. Geen risico’s met Twitter of YouTube filmpjes. Klagen hielp niet. De rechters waren onverbiddelijk. (20.08.20)

De openbaarheid van de rechtszittingen en  bij het uitspreken van vonnissen staat vanaf het prille begin in de Nederlandse Grondwet.
Hoe zit het nu de beperkingen vanwege de coronamaatregelen waar Jensma over schreef?
We zetten een aantal feiten op een rijtje.

Knipoog

 

Tractorcratie

Het hoofdredactioneel commentaar van NRC Handelsblad stond op 20 december 2019 stil bij de acties van de boeren: ‘Wie behalve een mening ook een trekker heeft, mag er in Nederland kennelijk meer ruimte mee afdwingen’, stelde de krant vast. De commentator voegde eraan toe te voegen dat het gezag er op een gegeven moment niet onderuit kan ook fysiek te laten zien dat de boeren geen blanco cheque hebben om alle regels aan hun laars te lappen. Is het einde van de ‘tractorcratie’ al weer in zicht? (21.12.19)